HRVATSKO DRUŠTVO ZA GRAĐANSKOPRAVNE ZNANOSTI I PRAKSU


u suradnji s


Organizatorom d.o.o., Zagreb


priređuje


JUBILARNO

XXX.

SAVJETOVANJE


AKTUALNOSTI 

HRVATSKOG  ZAKONODAVSTVA 

I  PRAVNE  PRAKSE


EUROPSKO, GRAĐANSKO, TRGOVAČKO, RADNO I SOCIJALNO, PARNIČNO,

OVRŠNO I UPRAVNO PRAVO U PRAKSI


Opatija, Grand Hotel Adriatic

22. i 23. listopada 2015.


Prijavnica


Program rada


   

TEME I PREDAVAČI


1.

Radni odnosi u odlukama Europskog suda  - Andreja Grgić i dr. sc. Viktor Gotovac,dipl. iur., profesor Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

2.

Zaštita od arbitrarnosti u postupanju sudova i drugih državnih tijela kao aspekt prava na pravično suđenje - dr. sc. Sandra Marković, dipl. iur., viša ustavnosudska savjetnica-mentorica, voditeljica Savjetničke službe Ustavnog suda Republike Hrvatske

3.

Troškovi parničnog postupka - Đuro Sessa, dipl. iur., sudac Vrhovnog suda Republike Hrvatske

4.

Sporna pitanja novog Zakona o radu (probni rad, ugovor o radu na određeno vrijeme, prestanak radnog odnosa i dr.) - Darko Milković, dipl. iur., sudac Vrhovnog suda Republike Hrvatske

5.

Prava kupca u slučaju materijalnih i pravnih nedostataka na prodanoj stvari - dr. sc. Marko Baretić, dipl. iur., profesor Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

6.

Hipoteka kao institut stvarnog, obveznog i ovršnog prava - dr. sc. Gabrijela Mihelčić, dipl. iur., docentica na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Rijeci

7.

Konzorcij u izvođenju radova  - akademik Jakša Barbić

8.

Načelo zaštite povjerenja u zemljišne knjige - odgoda povjerenja kroz sudsku praksu - Damir Kontrec, dipl. iur., sudac Vrhovnog suda Republike Hrvatske

9.

Ugovor o koncesiji - dr. sc. Dario Đerđa, dipl. iur., profesor Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci

10.

Novi Stečajni zakon - Mario Vukelić, dipl. iur., predsjednik Visokog trgovačkog suda Rupublike Hrvatske
   


TEME I AUTORI PRIOPĆENJA


1.

Prijedlog za otvaranje predstečajnog postupka i prijava tražbine vjerovnika po novom Stečajnom zakonu – mr. sc. Mirka Vuletić

2.

Statusne promjene trgovačkih društava i promjene stranaka u sporovima radi zaštite od nelojalne utakmice – dr. sc. Dragan Zlatović

3.

Jedinstveni patentni sud – dr. sc. Dinka Šago

4.

Pobijanje pravnih radnji stečajnog dužnika u novom Stečajnom zakonu – Damir Majstorović

5.

Likvidacija nakon brisanja subjekta upisa po službenoj dužnosti – dr. sc. Jelena Čuveljak

6.

Predstečajna nagodba ili sporazum – budući dio ili dio budućeg stečajnog postupka – mr. sc. Alida Saračević Moslavac

7.

Neka praktična pitanja o stjecanju prava vlasništva dosjelošću na nekretninama društvenog vlasništva – Dinko Jakelić

8.

Utvrđivanje zdravstvene sposobnosti noćnih radnika – mr. sc. Bruno Moslavac

9.

Plaće u javnim službama s posebnim osvrtom na obvezna uvećanja plaća – Goran Jarić

10.

Novi Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije o radnicima – Ivica Župan

11.

Nevjerodostojna svjedodžba kao razlog otkaza ugovora o radu – Sabina Dugonjić

12.

Sudski raskid ugovora o radu prema novom Zakonu o radu – mr. sc. Alen Golub

13.

Objektivna preinaka tužbe u sporovima radi naknade štete pokrenutim nakon stupanja na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o parničnom postupku iz 2013. – Petar Zaradić

14.

Koliko dugo obvezuje facultas alternativadr. sc. Hrvoje Kačer

15.

Prekluzija iznošenja novota nakon zaključenja prethodnog parničnog postupka – mr. sc. Antun Šagovac

16.

Jedinstveni i nužni suparničari u nasljednopravnim sporovima – mr. sc. Ivan Tironi

17.

Parnica poslije pravomoćnosti rješenja kojim se uređuje međa – Nikola Opatić

18.

Pretprocesni parnični troškovi – Sanja Mišević

19.

Promjena uvjeta osiguranja – Berislav Matijević

20.

Vrijednosna ograničenja za ovršnu prodaju nekretnina kao sredstvo zaštite ovršenika – Matija Stokić

21.

Provedba ovrhe na novčanim sredstvima općina i gradova uz određivanje nužnog/zaštićenog iznosa potrebnog za obavljanje osnovnih zadaća ovršenika – mr. sc. Dean Rahan

22.

Pravni lijekovi u zemljišnoknjižnom postupku – stanje nakon izmjena Zakona o zemljišnim  knjigama – Zinka Bulka

23.

Uknjižba vremenitih dobara – mr. sc. Zrinka Radić

24.

O zabilježbi tužbe radi pobijanja dužnikovih pravnih radnji u zemljišne knjige i nekim drugim dvojbama – dr. sc. Vlado Skorup

25.

Koji su dosezi čl. 72.-77. Zakona o zemljišnim knjigama – dr. sc. Blanka Ivančić-Kačer

26.

Uknjižba prava zaloga na mjestu izbrisane zabilježbe ovrhe – postupanje zemljišnoknjižnog odjela – Renata Marić-Ivanović

27.

Koja je svrha odredbe članka 84.a Zakona o zemljišnim knjigama – Bruno Ružička

28.

Oblici i obveznici prava na naknadu po odredbama Zakona o naknadi oduzete imovine za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine – Loreta Huber

29.

Postupci izvlaštenja u novijoj praksi Vrhovnog suda – dr. sc. Robert Peček

30.

Zamjena nekretnina u vlasništvu jedinica lokalne odnosno područne (regionalne) samouprave kao ništetan pravni posao – Desanka Sarvan

31.

Jedinstveno tijelo vještačenja – mr. sc. Sanja Popović

32.

Upravljanje visokim učilištima – osvrt na strategiju obrazovanja, znanosti i tehnologije – Danijela Romić

33.

Slučaj luke posebne namjene “Bunarina” – dr. sc. Vanja Seršić

34.

O plaćama sudaca i ostalih pravosudnih dužnosnika nakon izmjene zakona – Renata Pražetina Kaleb

35.

Seksualna diskriminacija – slučaj Dudgeon protiv Ujedinjenog kraljevstva mr. sc. Julia Vladušić

36.

Poznavanje načela non-refoulement i zaštita u primjeni – Renata Gerkman Rudec

37.

Ugovor između odvjetnika i stranke (povodom presude Suda Europske unije C-537/13 od 15.1.2015. – dr. sc. Jakob Nakić

38.

Ustavni sud kao „trećestupanjski“ sud danas i treba li mijenjati ubuduće uvjete za izbor – mr. sc. Zorislav Kaleb

39.

Primjena Uredbe Vijeća (EZ) br. 1206/2001 od 28. svibnja 2001. o suradnji između sudova država članica u izvođenju dokaza u građanskim ili trgovačkim stvarima – Vitomir Boić

40.

Nepristrani sud kao pravo na pošteno suđenje – Jasna Gažić Ferenčina


ZBORNIK RADOVA

   Svi referati i priopćenja bit će objavljeni u Godišnjaku 22 - opsežnom zborniku radova koji će svaki sudionik savjetovanja primiti kao radni materijal.

   

PRIJAVE, NAKANADA, SMJEŠTAJ I MATERIJALI

Prijave se šalju na organizatordoo@gmail.com, na faks 01/46 11 900, 46 11 901, 46 11 902 ili na adresu ORGANIZATOR d.o.o., p.p. 584, 10000 Zagreb, Ulica kralja Zvonimira 26.


Naknada za savjetovanje, Godišnjak 21 i ostali radni materijal iznosi 1.760 kn (s PDV-om) po sudioniku, a uplaćuje se unaprijed na IBAN HR0823600001101274691, Organizator d.o.o., Zagreb, s modelom plaćanja HR00 i pozivom na broj 5402-xxx (xxx je Vaš OIB). Dokaz o uplaćenoj naknadi sudionici će predati prilikom preuzimanja radnog materijala.


Smještaj osiguravaju sami sudionici po hotelskim uvjetima. Cijene soba u Hotelu Adriatic i ove su godine za sudionike savjetovanja niže 30%, pa molimo zainteresirane da se na vrijeme jave Uredu za rezervacije tog hotela na telefon: 051/719-010 ili 051/719-011.
D o   v i đ e nj a   u   O p a t i j i !


    Predsjednik Organizacijskog odbora                                                                    Urednik savjetovanja

    Mr. sc. Hrvoje Momčinović, dipl. iur.                                                          Mr. sc. Dražen Jakovina, dipl. iur.