HRVATSKO DRUŠTVO ZA GRAĐANSKOPRAVNE ZNANOSTI I PRAKSU


u suradnji s

izvršnim organizatorima


Organizatorom d.o.o., Zagreb

i časopisom Pravo u gospodarstvu


priređuje


TRADICIONALNO

XXVIII.

SAVJETOVANJE


AKTUALNOSTI 

HRVATSKOG  ZAKONODAVSTVA 

I  PRAVNE  PRAKSE


EUROPSKO, GRAĐANSKO, TRGOVAČKO, RADNO I SOCIJALNO, PARNIČNO,

OVRŠNO I UPRAVNO PRAVO U PRAKSI


Opatija, Grand Hotel Adriatic

24. i 25. listopada 2013.

* 30% popusta za smještaj u Adriaticu *


Letak s prijavnicom (.pdf)


Pred nama je XXVIII. opatijsko savjetovanje na kojem će se obraditi aktualne teme, posebice iz primjene europskog prava i pravne prakse te hrvatskog zakonodavstva u području privatnog, osobito građanskog, trgovačkog, radnog i socijalnog, parničnog, ovršnog i upravnog prava - kroz pravnu teoriju i pravnu praksu. Autori su i ovaj put iskusni pravni praktičari kojima nije strana teorija i teoretičari koji uvažavaju praksu.


   

TEME I PREDAVAČI


1.

PREGLED INSTITUTA PROCESNOG PRAVA KOJI SE POČINJU PRIMJENJIVATI ULASKOM REPUBLIKE HRVATSKE U EUROPSKU UNIJU - POGLED PRAKTIČARA - mag. Nina Betetto, potpredsjednica Vrhovnog suda Republike Slovenije


2.

NOVELA ZAKONA O RADU IZ 2013. I KOLEKTIVNI OTKAZI U SVJETLU PRIMJENE EUROPSKOG PRAVA - Darko Milković, dipl. iur., sudac Vrhovnog suda Republike Hrvatske


3.

NOVELA ZAKONA O ZEMLJIŠNIM KNJIGAMA IZ 2013. I PRAVNA SREDSTVA ZA ZAŠTITU OD NEVALJANIH I NEZAKONITIH UPISA U ZEMLJIŠNOJ KNJIZI - Damir Kontrec, dipl. iur., sudac Vrhovnog suda Republike Hrvatske


4.

NOVO UREĐENJE GLAVNE RASPRAVE I ŽALBENOG POSTUPKA PO NOVELI ZAKONA O PARNIČNOM POSTUPKU IZ 2013. - Đuro Sessa, dipl. iur., sudac Vrhovnog suda Republike Hrvatske


5.

MEDIJI - MOĆ BEZ PRAVOG NADZORA - Odgovornost nakladnika medija za novčanu naknadu štete  - Ivica Crnić, dipl. iur., odvjetnik u Zagrebu


6.

POBIJANJE PRAVNIH RADNJI DUŽNIKA PO ZAKONU O OBVEZNIM ODNOSIMA I STEČAJNOM ZAKONU - dr. sc. Vlado Skorup, dipl. iur., sudac Županijskog suda u Rijeci


7.

ODGOVORNOST ČLANOVA ZA OBVEZE DRUŠTVA KAPITALA - akademik Jakša Barbić, professor emeritus Sveučilišta u Zagrebu


8.

NAJŠIRA OGRANIČENJA VLASNIKOVE PRAVNE VLASTI NAD NEKRETNINAMA PREMA POSEBNIM STVARNOPRAVNIM UREĐENJIMA I JAMSTVA PRAVA VLASNIŠTVA - dr. sc. Ante Perkušić, dipl. iur., sudac Vrhovnog suda Republike Hrvatske


9.

PRETVORBA PRAVA VLASNIŠTVA PREMA PRIJELAZNIM I ZAVRŠNIM ODREDBAMA ZAKONA O VLASNIŠTVU I DRUGIM STVARNIM PRAVIMA - dr. sc. Jadranko Jug, dipl. iur., sudac Vrhovnog suda Republike Hrvatske
   

TEME I AUTORI PRIOPĆENJA


Prispjelo je i 36 priopćenja iz raznih područja prava.


1.

Prethodni postupak u pravu EU - izazov za hrvatske građanske i trgovačke suce - Željko Pajalić

2.

Tužba zbog povrede europskog prava (Povreda komunitarnog prava od strane država članica) - dr. sc. Jakob Nakić

3.

Poštovanje i primjena načela supsidijarnosti u izgradnji acquis communautaire Europske unije - Renata Gerkman Rudec

4.

Pretvorba društvenog vlasništva na izgrađenom i neizgrađenom građevinskom zemljištu prema prijelaznim i završnim odredbama ZV-a - pitanja i dvojbe - mr. sc. Alen Golub

5.

O vlasništvu koje se može steći odredbom vlasnika nekretnine u vezi s izvršenom nadogradnjom nekretnine - osvrt na sudsku odluku - dr. sc. Ivan Kaladić

6.

Zabilježba spora i praksa zemljišnoknjižnih sudova - Renata Marić-Ivanović

7.

Ugovor o zajmu - Dinko Jakelić

8.

Konačni prijedlog novele Zakona o nasljeđivanju iz 2013. - prof. dr. sc. Hrvoje Kačer

9.

Nadomještaj suglasnosti na otkaz ugovora o radu - Sabina Dugonjić

10.

Elektronički zapis podataka o radniku - Marija Klipa

11.

Sustav minimalne plaće u Hrvatskoj - Ivan Sarić

12.

Novine u Zakonu o osiguranju potraživanja radnika u slučaju stečaja poslodavca - prof. dr. sc. Marinko Đ. Učur

13.

Standardi kvalitete u sustavu socijalne skrbi - Ivica Župan

14.

Vještačenje osoba s invaliditetom u sustavu socijalne skrbi - praksa, dvojbe, mogućnosti - mr. sc. Sanja Popović

15..

Ustavnosudska zaštita žiga u Bosni i Hercegovini i Republici Hrvatskoj - mr. sc. Dragan Zlatović

16.

Ovlašteni zastupnici za područje prava industrijskog vlasništva - Renata Pražetina Kaleb

17.

Neke posljedice uvođenja zabrane dvostrukog ukidanja sudskih odluka tijekom građanskog parničnog postupka - Nikola Opatić

18.

Prigovori litispendencije i presuđene stvari - Zinka Bulka

19.

Početak tijeka rokova za stranku koja se nalazi u inozemstvu i ima zastupnika/punomoćnika za primanje pismena (de lege lata - de lege ferenda) - mr. sc. Ivan Tironi

20.

Neki aspekti uloge geodeta u sudskim postupcima - dr. sc. Dinka Šago

21.

Utvrđivanje izvanbračnog očinstva sudskom presudom - Višnja Seršić-Gržetić

22.

O odnosu ovršnog i stečajnog postupka - Damir Majstorović

23.

Povjerenje u upisnik sudskih i javnobilježničkih osiguranja tražbina vjerovnika na pokretnim stvarima i pravima - mr. sc. Zrinka Radić

24.

Ovrha na pokretninama - (ne)učinkovitost prodaje i namirenja - Matija Stokić

25.

Prijeboj tražbina zaplijenjenih rješenjem o ovrsi u postupku predstečajne nagodbe - mr. sc. Mirka Vuletić

26.

Obveznost izvršenja upravnosudskih odluka - Andrej Abramović

27.

Provedba pravila o državnim potporama od strane sudova - dr. sc. Jelena Čuveljak

28.

Stupanje na snagu općih akata - Danijela Romić

29.

Određivanje naknade za izvlaštenu nekretninu prema nacrtu novog Zakona o izvlaštenju - dr. sc. Robert Peček

30.

Izvlaštenje na pomorskom dobru - mr. sc. Julia Vladušić

31.

Konvalidacija ugovora po Zakonu o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine - Loreta Huber

32.

Preupis stranih plovila za sport i razonodu u hrvatske registre s obzirom na otvorena pitanja uvoznog carinjenja i plaćanja PDV-a nakon ulaska Republike Hrvatske u Europsku uniju - mr. sc. Dean Rahan

33.

Novi Zakon o prebivalištu i njegovo značenje za porezno i radno pravo - mr. sc. Zorislav Kaleb

34.

Razumni rok - želimo li ga uistinu ili ga samo trpimo ? - Blanka Ivančić-Kačer

35.

Ostvarivanje prava na pristup informacijama - Melita Grüll

36.

Monetizacija autocesta - ekonomsko, pravno ili političko pitanje - dr. sc. Vanja Seršić   

ZBORNIK RADOVASvi referati i priopćenja bit će objavljeni u Godišnjaku 20 - opsežnom zborniku radova koji će svaki sudionik savjetovanja primiti kao radni materijal.
   

POZIV DA SE DAJU PRIOPĆENJAPrijave se šalju na adresu ORGANIZATOR d.o.o., p.p. 584, 10000 Zagreb, Ulica kralja Zvonimira 26; na faks 01/46 11 900, 46 11 901, 46 11 902 ili na e-mail: organizator@zg.t-com.hr.


Naknada za savjetovanje, Godišnjak 20 i ostali radni materijal iznosi 1.760 kn (s PDV-om) po sudioniku, a uplaćuje se unaprijed na IBAN HR0823600001101274691, Organizator d.o.o., Zagreb, s pozivom na broj 5305-xxx (xxx je Vaš OIB). Dokaz o uplaćenoj naknadi sudionici će predati prilikom preuzimanja radnog materijala.


Smještaj osiguravaju sami sudionici po hotelskim uvjetima. Cijene soba u Hotelu Adriatic i ove su godine za sudionike savjetovanja niže 30%, pa molimo zainteresirane da se na vrijeme jave Uredu za rezervacije tog hotela na telefon: 051/719-010 ili 051/719-011.


D o   v i đ e nj a   u   O p a t i j i !


    Predsjednik Organizacijskog odbora                                                                     Urednik Savjetovanja

         Dr. sc. Ivo Grbin, dipl. iur.                                                                         Mr. sc. Dražen Jakovina, dipl. iur.