ONLINE NARUDŽBA


NARUDŽBENICA 


Iris Gović Penić


IZABRANA PRAKSA EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA I GRAĐANSKI POSTUPCI PRED HRVATSKIM SUDOVIMA


Pravo 93, svibanj 2022.


Riječ je o posve novom izdanju na 1470 stranica koje povezuje europsko pravo i domaću sudsku praksu i jasno pokazuje sve veću važnost poznavanja europskih sudskih odluka za uspjeh u domaćim parnicama. Knjiga sadržava 366 odluka ESLJP-a primjenjivih u građanskim sudskim postupcima. Većina tih odluka vezana je uz postupke koji su prethodno vođeni pred našim sudovima, stoga ćete u knjizi osim odluka ESLJP-a naći i preko 400 odluka hrvatskih sudova.


Radi boljeg razumijevanja knjiga je popraćena uvodnim napomenama uz pojedina poglavlja, a snalaženje u knjizi olakšava abecedno kazalo pojmova.


Izvadak iz knjige pogledajte OVDJE.


Tvrdi uvez, 1470 stranica


Cijena: 870 kn


Sadržaj i predgovor (.pdf)* NAKON 15 GODINA NOVO IZDANJE NA 1136 STRANICA *


Ivica Crnić

 

PARNIČNI POSTUPAK U PRAKSI

 

Četvrto, bitno izmijenjeno i dopunjeno izdanje

 

Pravo 92, Zagreb, travanj 2021.


 • 244 primjera podnesaka stranaka, osobito tužbi i revizija, i primjeri odluka sudova
 • Kompletan popis primjera pogledajte niže u sadržaju.
 • Primjer jedne tužbe i presude pogledajte ovdje.
 • napomene uz primjere i uvodne napomene uz važna poglavlja
 • bogata sudska praksa
 • prilozi (izvadci iz Sudskog poslovnika, Orijentacijski kriteriji za utvrđivanje pravične novčane naknade nematerijalne štete, Odlučivanje o troškovima postupka kad su stranke djelomično uspjele u parnici)
 • iscrpno abecedno kazalo pojmova
 • u odnosu na prethodno izdanje knjiga je opsežnija za 348 stranica
 • usklađena je s izmjenama ZPP-a iz 2019. i Sudskog poslovnika iz 2020.

Tvrdi uvez, 1136 stranica


Cijena 790,00 kn


sadržaj .pdf


JAKŠA BARBIĆ

PRAVO DRUŠTAVA


Knjiga druga

DRUŠTVA KAPITALA

 

Sedmo, izmijenjeno i dopunjeno izdanje

(2020.)


Tvrdi uvez, ukupno 3252 stranice

(Svezak I. – 2008 stranica, Svezak II. – 1244 stranice)


U odnosu na prethodno rasprodano izdanje knjige imaju 500 novih

komentiranih sudskih odluka, usklađene su s europskim pravom

te zadnjom izmjenom ZTD-a iz 2019. godine.


Svezak I. – 910 kn, Svezak II. – 580 kn

Oba sveska: popust 20% (1192 umjesto 1490 kn)


Svezak I. 


DIONIČKO DRUŠTVO

 Svezak II.


DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU,

 društvo za uzajamno osiguranje,

kreditna unija, europsko društvo,

zadruga, europska zadruga- iscrpno obrađeni ZTD i svi drugi propisi od važnosti za društva kapitala prema stanju zakonodavstva i sudske prakse na dan 1. lipnja 2020.

 

- sve o dioničkom društvu, društvu s ograničenom odgovornošću, jednostavnom društvu s ograničenom odgovornošću, društvu za uzajamno osiguranje, kreditnoj uniji, europskom društvu, zadruzi, europskoj zadruzi

 

- brojna najnovija rješenja (uključujući utjecaj COVIDA-19 na rad trgovačkih društava) za praktičnu primjenu propisa o društvima kapitala i jasni odgovori na pitanja iz prakse

 

- cjelokupna sudska praksa o društvima kapitala - oko 1400 komentiranih odluka u Svesku l. i ll., Knjizi prvoj - Opći dio i Knjizi trećoj - Društva osoba

 

- komentari stajališta sudova zauzetih u svim objavljenim odlukama s upućivanjem na izvore gdje se mogu pročitati

 

- detaljni sadržaji i temeljita abecedna kazala pojmova


- knjige su namijenjene: svakom društvu kapitala, naročito članovima uprava, nadzornih i upravnih odbora, sucima, odvjetnicima, javnim bilježnicima, pravnicima u gospodarstvu, stručnjacima u kreditnim institucijama, investicijskim društvima i društvima za upravljanje investicijskim fondovima, revizorima, vještacima financijske struke, procjeniteljima, svima koji djeluju ili sudjeluju u trgovini na uređenom tržištu vrijednosnih papira, sindikatima, dioničarima, članovima društava, zadrugarima i dr.


Opseg: Svezak I. - 2008 stranica; Svezak II. - 1244 stranice

Svezak I.  - 910 kn

   Svezak II. - 580 kn  


 Cijena za oba sveska -20% = 1.192 kn (umjesto 1490)


sadržaj i predgovor - Svezak I.

 

 sadržaj i predgovor - Svezak II.


Knjige naručite ovdje

 

 

Jakša Barbić


ZAKON O TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA


Osmo, dopunjeno izdanje, ožujak 2020.


Knjiga sadržava:

- opsežna uvodna objašnjenja Jakše Barbića o izmjenama ZTD-a

- pročišćeni tekst ZTD-a

- Zakon o izmjenama i dopunama ZTD-a (NN 40/19)

- abecedno kazalo uz ZTD

- uvodna objašnjenja Jakše Barbića o izmjenama ZSR-a

- pročišćeni tekst ZSR-a

- Zakon o izmjenama i dopunama ZSR-a (NN 40/19)

- abecedno kazalo uz ZSR

- Pravilnik o načinu upisa u sudski registar (NN 121/19)

- Pravilnik o poduzimanju radnji u postupku osnivanja trgovačkih društava na daljinu (NN 65/19)

- Pravilnik o iznosu naknade za pohranu i čuvanje poslovnih knjiga i dokumentacije društva nakon njegova brisanja iz sudskog registra (NN 6/20)

- Zakon o uvođenju Europskog društva i Europskoga gospodarskoga interesnog udruženja

- Uredbu Vijeća (EZ) br. 2157/2001 od 8. listopada 2001. o Statutu europskog društva (SE)

- Uredbu Vijeća (EEZ) br. 2137/85 od 25. srpnja 1985. o Europskom gospodarskom interesnom udruženju (EGIU)

- Zakon o sudjelovanju radnika u odlučivanju u europskom društvu (SE) i u europskoj zadruzi (SCE) (NN 93/14)


Tvrdi uvez: 1150 stranica,


cijena: 475 kuna


sadržaj i predgovori .pdf
Jakša Barbić                   

PRAVO DRUŠTAVA, KNJIGA TREĆA, DRUŠTVA OSOBA 

Drugo, izmjenjeno i dopunjeno izdanje

Zagreb, 2019.

 

 • U knjizi se, najpotpunije kod nas, obrađuju društva osoba. Polovina knjige posvećena je ortaštvu i njegovim pojavnim oblicima (ugovorima o konzorciju, zajedničkom ulaganju, zajednici prava glasa u trgovačkom društvu, udjelu u tuđem udjelu, holdingu, poolu osiguranja tražbina, patenata). Ortaštvo je najraširenije društvo među građanima i trgovcima (nekada u svakodnevnom životu ortaci nisu ni svjesni da su njegovi članovi) i temelj je za razumijevanje svih društava.

 • Uz to temeljito se obrađuju javno trgovačko društvo, komanditno društvo, tajno društvo, gospodarsko interesno udruženje, europsko gospodarsko interesno udruženje. Opsežno je obrađena i udruga pa knjiga može korisno poslužiti desecima tisuća udruga i velikom broju njihovih članova u pravnom uređenju njihovih odnosa, zaštiti prava, djelovanju tijela udruge i odnosu udruge s trećima.

Tvrdi uvez, 1036 stranica, cijena 548 kn


sadržaj i predgovori (.pdf)

* JEDINSTVENI PRAVNI PRIRUČNIK *


Ivica Crnić


USTAV REPUBLIKE HRVATSKE U PRAKSI


s napomenama, opsežnom sudskom praksom, literaturom, prilozima (Ustavni zakon o

Ustavnom sudu RH, Konvencija za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda i Protokol 1 uz tu Konvenciju)

i iscrpnim abecednim kazalom pojmovaSadržaj (.pdf)


Knjiga omogućuje uvid u bogatu praksu sudova kad primjenjuju Ustav, osobito ustavnopravne

standarde pravičnog suđenja. Knjiga prepoznaje važnost pozivanja na Ustav od prvostupanjskog

početka spora do njegova završetka. Namijenjena je odvjetnicima, sudovima i drugim državnim

tijelima jer kroz brojne sentencije upućuje na važnost primjene razuma u sudskoj praksi te

osiguravanje ravnopravnosti stranaka pred sudovima i drugim državnim tijelima.


Tvrdi uvez, 1220 stranica, cijena 640 kn