HRVATSKO DRUŠTVO ZA GRAĐANSKOPRAVNE ZNANOSTI I PRAKSU


najavljuje


XXVII. TRADICIONALNO SAVJETOVANJE


AKTUALNOSTI

HRVATSKOG ZAKONODAVSTVA

I PRAVNE PRAKSE


Opatija, GRAND HOTEL ADRIATIC,

25. i 26. listopada 2012.* 30% popusta za smještaj u Adriaticu *


Prijavnica (.pdf)


Raspored rada (.pdf)


Pred nama je XXVII. opatijsko savjetovanje na kojem će se tradicionalno obraditi aktualnosti hrvatskog zakonodavstva i pravne prakse. Pozornost će se najviše posvetiti aktualnim temama iz obveznog, stvarnog, trgovačkog, radnog prava, parničnog i ovršnog postupka te upravnog spora. Autori su i ove godine iskusni pravni praktičari kojima nije strana teorija i teoretičari koji uvažavaju praksu.   

TEME I PREDAVAČI


1.

NOVO UREĐENJE POSTUPKA OVRHE - NOVINE I GLAVNE SMJERNICE OVRŠNOG POSTUPKA - Đuro Sessa, dipl. iur., sudac Vrhovnog suda Republike Hrvatske


2.

NEIMOVINSKA ŠTETA – POSEBNO O SASTAVLJANJU TUŽBE, NALOGA ZA VJEŠTAČENJE I PRESUDE - Ivica Crnić, dipl. iur., odvjetnik u Zagrebu


3.

NOVO PRAVNO UREĐENJE KOLEKTIVNIH PREGOVORA I KOLEKTIVNIH UGOVORA U REPUBLICI HRVATSKOJ – OSVRT NA UREĐENJE NAKON DONOŠENJA ZAKONA O KRITERIJIMA ZA SUDJELOVANJE U TRIPARTITNIM TIJELIMA I REPREZENTATIVNOSTI ZA KOLEKTIVNO PREGOVARANJE - dr. sc. Viktor Gotovac, dipl. iur., docent na Katedri za radno i socijalno pravo na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu


4.

UPRAVNO SUDOVANJE – POČETNA ISKUSTVA REFORME UPRAVNOG SPORA - dr. sc. Alen Rajko, dipl. iur., sudac Upravnog suda u Rijeci


5.

TUŽBE ZA ZAŠTITU PRAVA VLASNIŠTVA - dr. sc. Jadranko Jug, dipl. iur., sudac Vrhovnog suda Republike Hrvatske


6.

NOVI ZAKON O POSTUPANJU S NEZAKONITO IZGRAĐENIM ZGRADAMA - Josip Bienenfeld, dipl. iur., načelnik Sektora za pravne poslove u Ministarstvu graditeljstva i prostornoga uređenja


7.

AKTUALNOSTI U JAVNOJ NABAVI - Mihaela Matokanović, dipl. iur., savjetnica ministrice socijalne politike i mladih


8.

DRUŠTVENI UGOVOR KAO PRAVNI POSAO NA KOME SE TEMELJI DRUŠTVO - akademik Jakša Barbić, professor emeritus Sveučilišta u Zagrebu


9.

SPOROVI MALE VRIJEDNOSTI - mr. sc. Dražen Jakovina, dipl. iur., sudac Županijskog suda u Zagrebu


10.

SUBJEKTI GRAĐANSKOPRAVNOG ODNOSA - prof. dr. sc. Aldo Radolović, sudac Ustavnog suda Republike Hrvatske i profesor na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Rijeci

   

TEME I AUTORI PRIOPĆENJA


Prispjela su i 35 priopćenja iz raznih područja prava.


Poznavanje Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda u odrazu njezine implementacije - Renata Gerkman Rudec


Pojam „građanskih prava i obveza“ u smislu članka 6. Europske konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda - mr. sc. Julia Vladušić


Znači li pravomoćna odluka o zahtjevu za zaštitu prava na „razumni rok“ prekluziju novog zahtjeva - Blanka Ivančić-Kačer


Ništavost i provedba ugovora o raspolaganju nekretninama u vlasništvu jedinica lokalne samouprave u zemljišnim knjigama - Renata Marić-Ivanović


Opet o pomorskom dobru (granica pomorskog dobra - povodom pisanja novog zakona) - dr. sc. Jakob Nakić


Mefistov kaos između sudova, državnih odvjetništava i jedinica lokalne samoprave u Republici Hrvatskoj u odnosu na neriješeni status prava vlasništva na nekretninama - mr. sc. Dean Rahan


Subjekti upravljanja državnom imovinom - Danijela Romić


Zemljišna knjiga - neke dvojbe - teorijsko i praktično pitanje - Bruno Ružička


Vodne građevine kao javna dobra u javnoj uporabi u vlasništvu javnoga isporučitelja vodne usluge ili jedinica lokalne samouprave - Desanka Sarvan


Upravljanje pomorskim dobrom de lege ferenda - dr. sc. Vanja Seršić


Aktivna legitimacija za podnošenje vlasničke tužbe radi povrata stvari kod vlasništva stečenog ili ograničenog radi osiguranja tražbina - Alen Golub


Granice i razlike između potpunog i nepotpunog izvlaštenja u novijoj sudskoj praksi - dr. sc. Robert Peček


Je li pravo na etažiranje de lege lata utuživo? - dr. sc. Hrvoje Kačer


Osiguranje nekretnina na „novu“ vrijednost - Berislav Matijević


Ugovor o osiguranju za tuđi račun ili za račun koga se tiče - dr. sc. Loris Belanić


Načelo ravnopravnosti i prorogacijska klauzula u formularnim (tipskim) ugovorima - Darko Lupi


Odgovornost za štetu zbog neuspjelih pregovora - Dinko Jakelić


Naknada štete zbog povrede žiga s osvrtom na zakonodavstvo Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine - mr. sc. Dragan Zlatović


Ukidanje Zakona o javnim ovršiteljima - neka pitanja naknade štete - Damir Majstorović


Odgovornost radnika za štetu prouzročenu poslodavcu - neka razmišljanja s osvrtom na sudsku praksu - Sabina Dugonjić


Tražbine radnika u stečaju - mr. sc. Jelena Čuveljak


Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u jedinicama lokalne samouprave - Melita Grüll


Mjere za poticanje zapošljavanja - Marija Klipa


Ravnopravnost spolova kao novo radnopravno načelo - mr. sc. Bruno Moslavac


Aktualnosti u socijalnoj skrbi - mr. sc. Sanja Popović


Odluka suda o načinu ostvarivanja susreta i druženja maloljetne djece s roditeljima i ostalim srodnicima kad roditelji ne žive zajedno - Višnja Seršić-Gržetić


Zakonodavni okvir udomiteljstva u Republici Hrvatskoj - Ivica Župan


Prejudicijelno djelovanje parnične presude - dr. sc. Dinka Šago


Pravo i procesi pozitivne povratne sprege s osvrtom na parnični postupak - Matija Stokić


Prijeboj u parničnom postupku - Zinka Bulka


Sporazum stranaka o nadležnosti - Snježana Lukša


Obrazloženje presude - Nikola Opatić


Ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada - Antonija Brkić


Takozvana izravna naplata (ovrha) - dr. sc. Gabrijela Mihelčić


Donosi li po novom Ovršnom zakonu rješenje o ovrsi sam ovrhovoditelj - Mirka Vuletić   

ZBORNIK RADOVASvi referati i 34 pristigla priopćenja bit će objavljeni u Godišnjaku 19 - opsežnom zborniku radova koji će svaki sudionik savjetovanja primiti kao radni materijal.
   

POZIV DA SE DAJU PRIOPĆENJAPrijave se šalju na adresu ORGANIZATOR d.o.o., p.p. 584, 10000 Zagreb, Ulica kralja Zvonimira 26; na faks 01/46 11 900, 46 11 901, 46 11 902 ili na e-mail: organizator@zg.t-com.hr.


Naknada za savjetovanje, Godišnjak 19 i ostali radni materijal iznosi 1.760,00 kn po sudioniku, a uplaćuje se unaprijed na žiro račun 2360000-1101274691, Organizator d.o.o., Zagreb, s pozivom na broj 5204 – xxx (xxx je Vaš OIB). Dokaz o uplaćenoj naknadi sudionici će predati prilikom preuzimanja radnog materijala.


Smještaj osiguravaju sami sudionici po hotelskim uvjetima. Cijene soba u Hotelu Adriatic ove su godine za sudionike savjetovanja niže 30%, pa molimo zainteresirane da se na vrijeme jave Uredu za rezervacije tog hotela na telefon: 051/719-010 ili 051/719-011.D o   v i đ e nj a   u   O p a t i j i !


    Predsjednik Organizacijskog odbora                                                                          Urednik Savjetovanja

    Mr. sc. Hrvoje Momčinović, dipl. iur.                                                                         Darko Milković, dipl. iur.