Organizator d.o.o.

 

p r i r e đ u je

 

PETO SAVJETOVANJE


NOVOSTI  U  UPRAVNOM  PRAVU

I  UPRAVNOSUDSKOJ  PRAKSI

 


 

Petak, 8. prosinca 2017. u 9,30 sati

Zagreb, Hotel Westin, Izidora Kršnjavog 1


Raspored rada savjetovanja 


PREDAVAČI:

 

ANTE GALIĆ, dipl. iur.

dr. sc. DARIO ĐERĐA dipl. iur.

dr. sc. ALEKSANDRA MAGANIĆ, dipl. iur.

DAMIR KONTREC, mag. iur.

mr. sc. MIRJANA JURIČIĆ, dipl. iur.

mr. sc. INGA VEZMAR BARLEK, dipl. iur.

SENKA ORLIĆ-ZANINOVIĆ dipl. iur.

SANJA TRGOVAC dipl. iur.

MILAN FRANIĆ dipl. iur.


* radni materijal: zbornik radova *

 

PRIJAVNI LIST "UPRAVA"   

Teme i autori

   

POZDRAVNA RIJEČ:

Ante Galić, dipl. iur., predsjednik Visokog upravnog suda Republike Hrvatske

Đuro Sessa, dipl. iur. predsjednik Vrhovnog suda Republike Hrvatske

Lovro Kuščević, dipl. iur., ministar uprave Republike Hrvatske

Dražen Bošnjaković, dipl. iur., ministar pravosuđa Republike Hrvatske


UVODNO IZLAGANJE - Ante Galić, dipl. iur., predsjednik Visokog upravnog suda Republike Hrvatske


TEME:


UČINAK NOVOGA ZAKONA O KONCESIJAMA NA HRVATSKO KONCESIJSKO PRAVO

dr. sc. Dario Đerđa, dipl. iur., redoviti profesor i predstojnik Katedre za upravno pravo na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Rijeci


ZAŠTITA OKOLIŠA - UPRAVNI I GRAĐANSKI PUT PRAVNE ZAŠTITE

dr. sc. Aleksandra Maganić, dipl. iur., izvanredna profesorica na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu


DJELOTVORNOST ZAHTJEVA ZA IZVANREDNO PREISPITIVANJE ZAKONITOSTI PRAVOMOĆNE PRESUDE

Damir Kontrec, mag.iur., sudac i predsjednik Građanskog odjela Vrhovnog suda Republike Hrvatske


TUMAČENJE ZAKONSKIH OVLASTI VISOKOG UPRAVNOG SUDA REPUBLIKE HRVATSKE U ŽALBENOM POSTUPKU, mr. sc. Mirjana Juričić, dipl. iur., sutkinja Visokog upravnog suda Republike Hrvatske


AKTUALNA SUDSKA PRAKSA U OCJENI ZAKONITOSTI OPĆIH AKATA

mr. sc. Inga Vezmar Barlek, dipl. iur., sutkinja Visokog upravnog suda Republike Hrvatske


PRAVA POTROŠAČA, MEHANIZMI ZAŠTITE I SUDSKA PRAKSA

Senka Orlić-Zaninović, dipl. iur., sutkinja Visokog upravnog suda Republike Hrvatske


OZAKONJENJE NEZAKONITO IZGRAĐENIH ZGRADA U UPRAVNOSUDSKOJ PRAKSI

Milan Franić, dipl. iur., sudac Upravnog suda u Splitu


USTAVNOSUDSKA KONTROLA U OBJEKTIVNOM UPRAVNOM SPORU

Sanja Trgovac, dipl. iur., viša ustavnosudska savjetnica - mentorica, voditeljica Centra za evidenciju i dokumentaciju Ustavnog suda Republike Hrvatske   

Materijali

Svi radovi bit će objavljeni u zborniku radova koji će svaki sudionik savjetovanja primiti kao radni materijal.

Osim toga u zborniku će biti objavljeni i sljedeći radovi:


Pojedinačna odluka kao pretpostavka za pokretanje objektivnog upravnog spora, Blaženka Drdić, viša sudska savjetnica na VUSRH


Utvrđivanje obveza komunalnog doprinosa i vodnog doprinosa u postupcima nakon ozakonjenja zgrada s osvrtom na sudsku praksu, Jakša Marušić, sudski savjetnik Upravnog suda u Splitu


Izvršenje sudskih odluka donesenih u upravnom sporu u postupcima ostvarivanja prava iz Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (komentar sudskih odluka), Dubravko Muc, viši sudski savjetnik na VUSRH


Ususret izmjenama Zakona o mirovinskom osiguranju, Žanet Vidović, sudska savjetnica na VUSRH


Zastupanje stranaka u upravnom sporu, Franciska Dominković, sudska savjetnica na VUSRH


Objava odluka Visokog upravnog suda Republike Hrvatske i upravnih sudova, Mira Kovačić, sutkinja na VUSRH


   

Odgovori na pitanja i rasprava

 

Molimo sudionike da svoja pitanja dostave unaprijed na mail adresu organizatordoo@gmail.com ili faksom na 01/4611 902, što će voditeljima omogućiti da što potpunije na njih odgovore. Sudionici će, naravno, moći i neposredno na savjetovanju postavljati pitanja ili davati svoje komentare.

   

Prijave, naknada, obavijest

       

Prijave se šalju na organizatordoo@gmail.com , na faks 01/46 11 901 ili na adresu ORGANIZATOR d.o.o., Ulica kralja Zvonimira 26, 10000 Zagreb. Dohvati prijavni list:


Naknada za savjetovanje, zbornik radova i ostali radni materijal iznosi  1.100,00 kn (s PDV-om) po sudioniku, a uplaćuje se unaprijed na IBAN HR0823600001101274691, Organizator d.o.o., Zagreb, s modelom plaćanja HR00 i pozivom na broj -xxx (xxx je OIB uplatitelja). Dokaz o uplaćenoj naknadi sudionici će predati prilikom preuzimanja radnog materijala.


PRIJAVNI LIST "UPRAVA"


Za sve dodatne obavijesti obratite se Organizatoru d.o.o.