Organizator d.o.o.

 

p r i r e đ u je

 

S A V J E T O V A NJ E:


NOVOSTI  U  UPRAVNOM  PRAVU

I  UPRAVNOSUDSKOJ  PRAKSI

 

PROGRAM RADA

 

Petak, 2. prosinca 2016. u 9,30 sati

Zagreb, Hotel Westin, Izidora Kršnjavog 1


PREDAVAČI:

 

ANTE GALIĆ, dipl. iur.

dr. sc. DUBRAVKA JURLINA ALIBEGOVIĆ, dipl. oec.

mr. sc. MIRJANA JURIČIĆ, dipl. iur.

mr. sc. INGA VEZMAR BARLEK, dipl. iur.

LIDIJA ROSTAŠ BEROŠ, dipl. iur.

dr. sc. ALEN RAJKO, dipl. iur.

dr. sc. ALEKSANDRA MAGANIĆ, dipl. iur.

dr. sc. MIHAJLO DIKA, dipl. iur.

dr. sc. DARIO ĐERĐA dipl. iur.


* radni materijal: zbornik radova *

 

 Dohvati prijavni list: .doc    

Teme i autori

   

POZDRAVNA RIJEČ:

Ante Galić, dipl. iur., predsjednik Visokog upravnog suda Republike Hrvatske

Ante Šprlje, dipl. iur., ministar pravosuđa Republike Hrvatske

dr. sc. Ivan Kovačić, potpredsjednik Vlade i ministar uprave Republike Hrvatske


UVODNO IZLAGANJE - Ante Galić, dipl. iur., predsjednik Visokog upravnog suda Republike Hrvatske


REFORMSKIM MJERAMA DO UČINKOVITE JAVNE UPRAVE U HRVATSKOJ - dr. sc. Dubravka Jurlina Alibegović, dipl. oec., znanstvena savjetnica na Ekonomskom institutu, Zagreb


NEKA PRAVNA SHVAĆANJA ZAUZETA NA SJEDNICAMA FINANCIJSKOG I RADNOPRAVNOG ODJELA VISOKOG UPRAVNOG SUDA REPUBLIKE HRVATSKE - mr. sc. Mirjana Juričić, dipl. iur., sutkinja Visokog upravnog suda Republike Hrvatske


O NEKIM PRAVNIM SHVAĆANJIMA IMOVINSKO-PRAVNOG ODJELA VISOKOG UPRAVNOG SUDA REPUBLIKE HRVATSKE - mr. sc. Inga Vezmar Barlek, dipl. iur., sutkinja Visokog upravnog suda Republike Hrvatske


REFORMATIO IN PEIUS U UPRAVNOM SPORU - Lidija Rostaš-Beroš, dipl. iur., sutkinja Visokog upravnog suda Republike Hrvatske


TERET DOKAZIVANJA U UPRAVNOM POSTUPKU I UPRAVNOM SPORU - dr. sc. Alen Rajko, dipl. iur., sudac i predsjednik Upravnog suda u Rijeci


PRIMJENA ODREDABA PARNIČNOG POSTUPKA U UPRAVNOM SPORU - dr. sc. Aleksandra Maganić, dipl. iur., profesorica na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu i dr. sc. Mihajlo Dika, dipl. iur., profesor na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, u mirovini


DVOJBE O PRAVNOJ PRIRODI ODLUKE O DAVANJU NA KORIŠTENJE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA, ŠUME ILI ŠUMSKOGA ZEMLJIŠTA U DRŽAVNOM VLASNIŠTVU - dr. sc. Dario Đerđa, dipl. iur., profesor i predstojnik Katedre za upravno pravo na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Rijeci


PREBIVALIŠTE I BORAVIŠTE HRVATSKIH DRŽAVLJANA - Franciska Dominković, dipl. iur., sudska savjetnica na Visokom upravnom sudu Republike Hrvatske


   

Materijali

Svi radovi predavača bit će objavljeni u zborniku radova koji će svaki sudionik savjetovanja primiti kao radni materijal.

   

Odgovori na pitanja i rasprava

 

Molimo sudionike da svoja pitanja dostave unaprijed na mail adresu organizatordoo@gmail.com ili faksom na 01/4611 902, što će voditeljima omogućiti da što potpunije na njih odgovore. Sudionici će, naravno, moći i neposredno na savjetovanju postavljati pitanja ili davati svoje komentare.

   

Prijave, naknada, obavijest

       

Prijave se šalju na organizatordoo@gmail.com, na faks 01/46 11 902 ili na adresu ORGANIZATOR d.o.o., Ulica kralja Zvonimira 26, 10000 Zagreb. Dohvati prijavni list: .doc 


Naknada za savjetovanje, zbornik radova i ostali radni materijal iznosi 1.100,00 kn (s PDV-om) po sudioniku, a uplaćuje se unaprijed na IBAN HR0823600001101274691, Organizator d.o.o., Zagreb, s modelom plaćanja HR00 i pozivom na broj 5605-xxx (xxx je OIB uplatitelja). Dokaz o uplaćenoj naknadi sudionici će predati prilikom preuzimanja radnog materijala.Za sve dodatne obavijesti obratite se Organizatoru d.o.o.