HRVATSKO DRUŠTVO ZA GRAĐANSKOPRAVNE ZNANOSTI I PRAKSU

najavljuje


XXXII. TRADICIONALNO SAVJETOVANJE

 

AKTUALNOSTI 

HRVATSKOG  ZAKONODAVSTVA 

I  PRAVNE  PRAKSE


23. (ponedjeljak) i 24. (utorak) listopada 2017.

ZAGREB, Hotel Sheraton, Kneza Borne 2

 

* Najveće građanskopravno savjetovanje *

* Vrhunski predavači *

* Aktualne teme *


* OVE GODINE I RADIONICE *

Radno pravo: novčana potraživanja, prestanak ugovora o radu,

ostvarivanje prava iz radnog odnosa

Darko Milković, dipl. iur.,

sudac Vrhovnog suda Republike Hrvatske


Otvorena pitanja u primjeni Zakona o parničnom postupku: troškovi, prekluzija,

dospijeće troškova, određivanje vrijednosti predmeta spora

Dragan Katić, mag. iur.

sudac Vrhovnog suda Republike Hrvatske


Dohvati:  prijavni list .pdf    prijavni list .doc   letak   raspored rada


Poštovani!

   Pred nama je XXXII. tradicionalno "opatijsko" savjetovanje na kojem će se obraditi aktualne teme, posebice iz primjene europskog i ustavnog prava te hrvatskog zakonodavstva u području vlasničkopravnog, obveznog, trgovačkog, radnog i socijalnog, parničnog, ovršnog i upravnog prava - kroz pravnu teoriju i praksu. Autori su i ovaj put iskusni pravni praktičari kojima nije strana teorija i teoretičari koji uvažavaju praksu.

 

"Opatijsko" tradicionalno savjetovanje "Aktualnosti hrvatskog zakonodavstva i pravne prakse" i ove će se godine  održati u Zagrebu, u hotelu Sheraton. 
TEME I PREDAVAČI


1.

NOVINE U OVRŠNOPRAVNOM UREĐENJU - dr. sc. Gabrijela Mihelčić, dipl. iur, izvanredna profesorica na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Rijeci

2.

NAPUŠTANJE ZEMLJIŠNOKNJIŽNOG SUSTAVA I UVOĐENJE JEDINSTVENE EVIDENCIJE NEKRETNINA U HRVATSKOJ - dr. sc. Tatjana Josipović, dipl. iur., redovita profesorica na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu i dr. sc. Hano Ernst, dipl. iur., izvanredni profesor na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu

3.

PRIMJENA NOVOG ZAKONA O JAVNOJ NABAVI - Biljana Lerman, dipl. iur., direktorica Pravnih poslova u Nabavi d.o.o.

4.

KONVENCIJSKI I USTAVNI POGLED NA OBITELJSKI ŽIVOT KROZ PRAKSU USTAVNOG SUDA REPUBLIKE HRVATSKE I STAJALIŠTA EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA - dr. sc. Sandra Marković, dipl. iur., odvjetnica u Zagrebu

5.

SADRŽAJ I ZAŠTITA PRAVA SLUŽNOSTI - Damir Kontrec, dipl. iur., sudac Vrhovnog suda Republike Hrvatske

6.

MJENICA I ZADUŽNICA KAO SREDSTVO OSIGURANJA U AKTUALNIM OKOLNOSTIMA - dr. sc. Petar Miladin, dipl. iur., redoviti profesor na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu

7.

UGOVORNA I IZVANUGOVORNA ODGOVORNOST ZA ŠTETU (uglavnom kroz sudsku praksu) - Đuro Sessa, dipl. iur., predsjednik Vrhovnog suda Republike Hrvatske

8.

NIŠTETNOST ODLUKA SKUPŠTINE/ČLANOVA DRUŠTVA S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU - akademik Jakša Barbić, professor emeritus Sveučilišta u Zagrebu

9.

PRIMJENA EUROPSKE DIREKTIVE O OBVEZNOM OSIGURANJU GRAĐANSKOPRAVNE ODGOVORNOSTI IZ UPORABE MOTORNIH VOZILA U HRVATSKOM PRAVU - mr. sc. Hrvoje Pauković, dipl. iur., direktor Hrvatskog ureda za osiguranje


TEME I AUTORI PRIOPĆENJA

   

   

1.

Zahtjev domaćeg parničnog suda za prethodno pitanje Sudu Europske unije – status domaćeg sudskog predmeta do odluke Suda Europske unije – dr. sc. Jakob Nakić

2.

Zaštita dužnosnika sudbene vlasti od klevete u parničnim postupcima – dr. sc. Robert Peček

3.

Pravo na dom – analiza jedne sudske presude – Renata Marić-Ivanović

4.

Promjene vjerovnika u obveznopravnom odnosu cesijom i subrogacijom – mr. sc. Alen Golub

5.

Zajam strane valute između fizičkih osoba rezidenata Republike Hrvatske – Nikola Opatić

6.

Osiguratelj kao solidarni dužnik – materijalni aspekti – Berislav Matijević

7.

Ništetnost i pobojnost oporuke – Snježana Lukša

8.

Dva promišljanja glede služnosti u Zakonu o vlasništvu i drugim stvarnim pravima – dr. sc. Blanka Kačer

9.

Jedna dvojba glede samopomoći u Zakonu o vlasništvu i drugim stvarnim pravima – dr. sc. Hrvoje Kačer

10.

Bratovštine – mr. sc. Zrinka Tironi

11.

Stručno osposobljavanje za rad na raskrižju: mjera ili institut? – mr. sc. Bruno Moslavac

12.

Prekid rada radi zaštite dostojanstva radnika i povrat isplaćene naknade plaće u bruto ili netoiznosu – mr. sc. Daniela Pivčević

13.

Načelo zabrane diskriminacije na radu, s posebnim osvrtom na praksu Općinskog suda u Splitu – mr. sc. Ivana Erceg Ćurić

14.

Stanje digitalne zemljišne knjige realnost ili tlapnja – Bruno Ružička

15.

Zapošljavanje u djelatnosti socijalne skrbi – Ivica Župan

16.

Nova uredba o metodologijama vještačenja – novine u odnosu na sustav socijalne skrbi – mr. sc. Sanja Popović

17.

Isključenje javnosti u sporovima zbog nepoštenog trgovanja – dr. sc. Dragan Zlatović

18.

Založno pravo na koncesijama na pomorskom dobru – dr. sc. Vanja Seršić

19.

Raspolaganje nekretninama u vlasništvu JLS odnosno JPRS – de lege lata i de lege ferenda – dr. sc. Desanka Sarvan

20.

Sustav procjene učinaka propisa u Republici Hrvatskoj – Danijela Romić

21.

Malo je promjena u novom Zakonu o koncesijama (NN 69/17) i baš to je problem – mr. sc. Dean Rahan

22.

Nepouzdanost iskaza svjedoka i stranaka kao izazov u dokazivanju – Matija Stokić

23.

Nešto o tužbenim zahtjevima za izdavanje tabularne isprave – Dinko Jakelić

24.

Sankcioniranje povrede pravila o otvorenom pravosuđenju u parničnom postupku – mr. sc. Antun Šagovac

25.

Neobjavljivanje presude – apsolutno bitna povreda odredbe parničnog postupka? – mr. sc. Ivan Tironi

26.

Neovisnost vještaka u sudskom postupku utvrđivanja građanskopravne odgovornosti za nesavjesno liječenje - Vitomir Boić

27.

Elektronička javna dražba u stečajnom postupku – Damir Majstorović
POZIV DA SE DAJU PRIOPĆENJA

   

   Sudionicima se već tradicionalno omogućuje da pišu, objave i izlažu priopćenja, sudjeluju u raspravi te postavljaju pitanja i konzultiraju se s autorima referata.

Molimo zainteresirane za objavu priopćenja da svoj izvorni (neobjavljeni) rad opsega najviše 10 kartica teksta (1 kartica = 1800 znakova s razmacima) u elektroničkom obliku dostave Organizatoru d.o.o., Ulica kralja Zvonimira 26, 10000 Zagreb, e-mail: organizatordoo@gmail.com, s napomenom “za Zagreb 2017.”, najkasnije do 10. kolovoza 2017. Tekst koji prelazi opseg 10 kartica neće se moći prihvatiti za objavu u Godišnjaku 24. Uredništvo zadržava pravo neobjavljivanja pojedinih priopćenja.


   

ZBORNIK RADOVA

   

   Svi radovi bit će objavljeni u GODIŠNJAKU 24, opsežnom zborniku radova, koji će, kao što je uobičajeno,primiti svi sudionici savjetovanja.
PRIJAVE, NAKNADA, SMJEŠTAJ I MATERIJALI

   

Prijave se šalju na organizatordoo@gmail.com, na faks 01/46 11 901, 46 11 902 ili na adresu ORGANIZATOR d.o.o., p.p. 584, 10000 Zagreb, Ulica kralja Zvonimira 26.


Naknada za savjetovanje, Godišnjak 24 i ostali radni materijal iznosi 1.760 kn (s PDV-om) po sudioniku, a uplaćuje se unaprijed na IBAN HR0823600001101274691, Organizator d.o.o., Zagreb, s modelom plaćanja HR00 i pozivom na broj 5707-xxx (xxx je OIB uplatitelja). Dokaz o uplaćenoj naknadi sudionici će predati prilikom preuzimanja radnog materijala.


Dohvati:  prijavni list .pdf    prijavni list .doc 


Ove se godine savjetovanje održava u Zagrebu, u hotelu Sheraton, Kneza Borne 2.

Molimo zainteresirane da na vrijeme rezerviraju smještaj na tel 01/4892 036 ili e-mail reservations@sheratonzagreb.com
D o   v i đ e nj a   u   Z A G R E B U !


  Predsjednik Organizacijskog odbora                                                    Urednik savjetovanja

               Đuro Sessa, dipl. iur.                                                       mr. sc. Dražen Jakovina, dipl. iur.