Organizator d.o.o., Zagreb


Vas poziva na seminar

 ZAKON  O  FINANCIJSKOM  POSLOVANJU  I  PREDSTEČAJNOJ  NAGODBI

(NN 108/12)


Utorak, 11. prosinca 2012. u 9 sati

Zagreb, Hotel International, Miramarska 24PREDAVAČI:


dr. sc. MIHAJLO DIKA, dipl. iur.,

redoviti profesor Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu


NEVENKA MARKOVIĆ, dipl. iur.,

sutkinja Visokog trgovačkog suda Republike Hrvatske


dr. sc. MARIJA ZUBER, dipl. oec.,

savjetnica – urednica u RiF-u


dr. sc. IVAN ČEVIZOVIĆ, dipl. oec.,

savjetnik – urednik u RiF-u


UREDNIK SEMINARA:

IVICA CRNIĆ, dipl. iur.


Letak i prijavnica (.doc)


   

TEME


TEMELJNA NAČELA FINANCIJSKOG POSLOVANJA PODUZETNIKA I NJIHOVA PRAVA I OBVEZE PREMA ZAKONU O FINANCIJSKOM POSLOVANJU I PREDSTEČAJNOJ NAGODBI (dr. sc. Ivan Čevizović)

- rokovi plaćanja između poduzetnika i između poduzetnika i osoba javnog prava

- zatezne kamate i naknada štete

- adekvatnost kapitala

- obveze poduzetnika u uvjetima nelikvidnosti, insolventnosti i/ili prezaduženosti s osvrtom na ograničenja plaćanja u uvjetima nelikvidnosti

- odgovornost uprave i nadzornog odbora u vezi s poslovanjem poduzetnika


PREDSTEČAJNA NAGODBA (prof. dr. sc. Mihajlo Dika)

- razlozi za pokretanje postupka predstečajne nagodbe

- pravne posljedice otvaranja postupka predstečajne nagodbe

- redovni i skraćeni postupak predstečajne nagodbe

- zaključenje i učinci predstečajne nagodbe


ULOGA SUDA U POSTUPKU PREDSTEČAJNE NAGODBE S POSEBNIM OSVRTOM NA SKRAĆENI STEČAJNI POSTUPAK (Nevenka Marković)

- odnos postupka predstečajne nagodbe i skraćenog stečajnog postupka

- novi ovlaštenik za pokretanje stečajnog postupka

- zaključenje sudske predstečajne nagodbe

- prekid ovršnih postupaka i postupaka osiguranja

- prisilna nagodba kao ovršna ispravaMODELI RESTRUKTURIRANJA U POSTUPKU PREDSTEČAJNE NAGODBE I POREZNI UČINCI NAGODBE (dr. sc. Marija Zuber)

- plan restrukturiranja - predviđeni modeli operativnog i financijskog restrukturiranja

- porezni učinci postupka predstečajne nagodbe - ispravak PDV-a, osnovica poreza na dobit kod dužnika i vjerovnikaULOGA REVIZORA U POSTUPKU PREDSTEČAJNE NAGODBE I PREZENTIRANJE UČINAKA NAGODBE U FINANCIJSKIM IZVJEŠTAJIMA (dr. sc. Ivan Čevizović)

- obveze i odgovornost revizora, njegovo mišljenje i procjena vrijednosti

- računovodstveni učinci predstečajne nagodbe - financijski izvještaji i učinak na rezultat poslovanjaPOTRAŽIVANJA RADNIKA U PREDSTEČAJNOJ NAGODBI (dr. sc. Marija Zuber)

- zaštićene tražbine

- primici radnika nakon zaključenja nagodbe

- usporedni prikaz pravnog položaja tražbina radnika u postupku predstečajne nagodbe i stečajnom postupku   

RADNI MATERIJAL

 

Skripta s radovima predavača

i tekstom novog Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi (NN 108/12)   

PRIJAVE, NAKNADA, OBAVIJEST

 

PRIJAVE se šalju na adresu ORGANIZATOR d.o.o., p.p. 584, 10000 Zagreb, Ulica kralja Zvonimira 26; na faks 01/46 11 900, 46 11 901, 46 11 902 ili na e-mail: organizator@zg.t-com.hr.


NAKNADA za seminar i radni materijal iznosi 1.180,00 kn.  Naknada se uplaćuje unaprijed na žiro račun 2360000-1101274691, Organizator d.o.o., Zagreb, s pozivom na broj 5206-xxx (xxx je OIB uplatitelja). Dokaz o uplaćenoj naknadi sudionici će predati prilikom preuzimanja radnog materijala.


SUDIONICI savjetovanja seminarski materijal mogu podići od 8 sati ispred ulaza u dvoranu.