HRVATSKO DRUŠTVO ZA GRAĐANSKOPRAVNE ZNANOSTI I PRAKSU


priređuje


XXV. JUBILARNO SAVJETOVANJE


AKTUALNOSTI

HRVATSKOG ZAKONODAVSTVA

I PRAVNE PRAKSE


Opatija, GRAND HOTEL ADRIATIC,

Četvrtak i petak, 4. i 5. studenoga 2010.


30% niže cijene smještaja

u hotelu Adriatic


Letak i prijavnica (preuzimanje)


       Pred nama je XXV. jubilarno opatijsko savjetovanje na kojem će se tradicionalno obraditi aktualnosti hrvatskog zakonodavstva i pravne prakse. Pozornost će se najviše posvetiti aktualnim temama iz obveznog, stvarnog i zemljišnoknjižnog prava, trgovačkog, radnog prava te parničnog, ovršnog i upravnog postupka. Autori su i ove godine iskusni pravni praktičari kojima nije strana teorija i teoretičari koji uvažavaju praksu.

   

TEME I PREDAVAČI


1.

Nekretnine u vlasništvu pravnih osoba javnog prava - Mladen Žuvela, dipl. iur., sudac Ustavnog suda RH u mirovini i Desanka Sarvan, dipl. iur., pročelnica Upravnog odjela za lokalnu i područnu samoupravu Istarske županije

2.

Povezivanje zemljišnih knjiga i knjige položenih ugovora i upis vlasništva posebnog dijela nekretnine - nova uloga upravitelja nekretnina - Damir Kontrec, dipl. iur., sudac Županijskog suda u Varaždinu

3.

Raskid ugovora zbog neispunjenja i raskid ili izmjena ugovora zbog promijenjenih okolnosti - mr. sc. Andrija Eraković, dipl. iur., sudac Vrhovnog suda RH

4.

Povreda prava osobnosti na duševno zdravlje - posebno o mobbingu i šikani - Ivica Crnić, dipl. iur., odvjetnik u Zagrebu

5.

Novela Zakona o trgovačkim društvima iz 2009. i poslovni udio u društvu s ograničenom odgovornošću - akademik Jakša Barbić, professor emeritus Sveučilišta u Zagrebu

6.

Primjena novog Zakona o radu u vezi s parničnim postupkom - Darko Milković, dipl. iur., sudac i predsjednik Građanskog odjela Županijskog suda u Zagrebu

7.

Bitne povrede odredaba parničnog postupka kao razlog za izjavljivanje pravnih lijekova u parničnom postupku - dr. sc. Ivo Grbin, dipl. iur., sudac Vrhovnog suda RH u mirovini

8.

Ovrha radi vraćanja radnika na rad - Đuro Sessa, dipl. iur., sudac Vrhovnog suda RH

9.

Upravni ugovori - dr. sc. Dario Đerđa, dipl. iur., docent na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Rijeci

 


   

TEME I AUTORI PRIOPĆENJA


1.

Presedani i pravni sustav Republike Hrvatske - mr. sc. Jakob Nakić

2.

Uloga države i lokalnih i područnih vlasti u odgoju i obrazovanju - Danijela Romić

3.

“Izvanredna revizija“ kroz prizmu promjene Ustava Republike Hrvatske iz 2010. i nužnost objavljivanja sudske prakse - Nikola Opatić

4.

Nezakonit rad suca - neke dvojbe - mr. sc. Julia Vladušić

5.

Profesionalna odgovornost odvjetnika i naknada štete - Sanja Marković

6.

Još jedan veliki problem zajedničke pričuve u sudskoj praksi - dr. sc. Hrvoje Kačer

7.

Zemljišna knjiga - nekoliko pitanja i nekoliko zgrada - Bruno Ružička

8.

Zabilježba revizije kao vrsta zabilježbe spora - Darko Lupi

9.

(Za)ustavno pravo na besplatno parkiranje - Andrej Abramović

10.

Nova pravila Međunarodne trgovačke komore o garancijama - UPGP 758 - mr. sc. Jelena Čuveljak

11.

Podosiguranje - Berislav Matijević

12.

Razlozi ništetnosti ugovora o osiguranju od automobilske odgovornosti - Vitomir Boić

13.

Osiguranje (troškova) pravne zaštite - dr. sc. Loris Belanić

14.

Ostvarenje koncepta pristojnog rada kroz javne radove - mr. sc. Bruno Moslavac

15.

Antidiskriminacijske odredbe novoga Zakona o radu naspram staroga - Marija Klipa

16.

Objava i vođenje evidencije kolektivnih ugovora - dr. sc. Marinko Đ. Učur

17.

Evidencija o radnicima i radnom vremenu - mr. sc. Sanja Popović

18.

Primjena Uredbe o klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi - Melita Falamić

19.

Neka pitanja provedbe Obiteljskog zakona - Višnja Seršić-Gržetić

20.

Nešto o pravnim shvaćanjima u sudskoj praksi o pravu policijskog službenika na plaću radnog mjesta na koje je privremeno premješten usmenim nalogom čelnika policijskog tijela - dr. sc. Ivan Kaladić

21.

Oporuka kao temelj nasljeđivanja - Zinka Bulka

22.

O nekim pitanjima nepotpuno i pogrešno utvrđenog činjeničnog stanja kao žalbenog razloga u parničnom postupku - Dinko Jakelić

23.

Posebnosti postupka u parnicama radi naknade štete zbog povrede autorskog prava u Republici Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini u kontekstu komunitarnog prava - Dragan Zlatović

24.

Dva slučaja moguće ne/odgovornosti za štetu u medicinskom pravu - Blanka Ivančić-Kačer

25.

Prijedlog novina u ovrsi na nekretninama - mr. sc. Gabrijela Mihelčić i Martina Miletić

26.

Ovrha na plaći - Damir Majstorović

27.

Pouke iz predmeta Bistrović protiv Hrvatske i novi ustroj upravnog spora - dr. sc. Robert Peček

28.

Javno obećanje nagrade - mr. sc. Petar Radošević

29.

Sažet prikaz pravnog uređenja luka za javni promet od osobitog, međunarodnog gospodarskog interesa za Republiku Hrvatsku, usporedba s lukama posebne namjene te aktualno stanje - mr. sc. Draško Lambaša

30.

Nekonzistentnost pojmova luka, sidrište i privezište u raznim propisnicima Republike Hrvatske - mr. sc. Vanja Seršić

31.

Osiguranje tražbina dobrovoljnim založnim pravom na nekretninama na temelju pravnog posla - Alen Golub

32.

Pravni okvir promidžbe u elektroničkim medijima - dr. sc. Goran Vojković   

ZBORNIK RADOVASvi referati i 32 pristigla priopćenja bit će objavljeni u Godišnjaku 17 - opsežnom zborniku radova koji će svaki sudionik savjetovanja primiti kao radni materijal.
   

PRIJAVE - NAKNADA - SMJEŠTAJPrijave se šalju na adresu ORGANIZATOR d.o.o., p.p. 584, 10000 Zagreb, Ulica kralja Zvonimira 26; na faks 01/46 11 900, 46 11 901, 46 11 902 ili na e-mail: organizator@zg.t-com.hr

Naknada za savjetovanje, Godišnjak 17 i ostali radni materijal niža je nego prošle godine i iznosi 1.850,00 kn po sudioniku, a uplaćuje se unaprijed na žiro račun 2360000-1101274691, Organizator d.o.o., Zagreb, s pozivom na broj 5004 – xxx (xxx je Vaš OIB). Dokaz o uplaćenoj naknadi sudionici će predati prilikom preuzimanja radnog materijala.

Smještaj osiguravaju sami sudionici po hotelskim uvjetima. Cijene soba u Hotelu Adriatic ove su godine za sudionike savjetovanja niže 30%, pa molimo zainteresirane da se na vrijeme jave Uredu za rezervacije tog hotela na telefon: 051/719-010 ili 051/719-011.D o   v i đ e nj a   u   O p a t i j i !


    Predsjednik Organizacijskog odbora                                                                          Urednik Savjetovanja

              Mladen Žuvela, dipl. iur.                                                                        mr. sc. Hrvoje Momčinović, dipl. iur.