5., 6. i 7. studenoga 2008.

održano je


XXIII. TRADICIONALNO SAVJETOVANJE


AKTUALNOSTI

HRVATSKOG ZAKONODAVSTVA

I PRAVNE PRAKSE


Opatija, Grand Hotel Adriatic
 Teme i predavači

 Teme i autori priopćenja

 Zbornik radova

 Rasprava, pitanja i konzultacije


   

Teme i predavači

1.


2.


3.


4.

5.


6.


7.


8.


9.


10.


11.


Etažno vlasništvo – zasnivanje i upis u zemljišne knjige - prof. dr. sc. Vlado Belaj, dipl. iur., redoviti profesor Pravnog fakulteta u Osijeku

Stjecanje vlasništva nekretnine dosjelošću - neki materijalnopravni i postupovni aspekti - Mladen Žuvela, dipl. iur., sudac Ustavnog suda Republike Hrvatske u mirovini

Ugovorne i zatezne kamate - pravna viđenja nakon 1. siječnja 2008. - mr. sc. Hrvoje Momčinović, dipl. iur., sudac Ustavnog suda Republike Hrvatske u mirovini

Odštetna odgovornost liječnika i zdravstvenih ustanova - Ivica Crnić, dipl. iur., odvjetnik u Zagrebu

Odgovornost za održavanje cesta - Berislav Matijević, dipl. iur., direktor Službe za obradu šteta Croatia osiguranja d.d., Filijale Rijeka

Uprava i nadzorni odbor ili upravni odbor - prednosti i nedostaci - prof. dr. sc. Zvonimir Slakoper, dipl. iur., redoviti profesor Ekonomskog fakulteta u Zagrebu i Pravnog fakulteta u Rijeci

Revizija – novo uređenje - dr. sc. Ivo Grbin, dipl. iur., sudac Vrhovnog suda Republike Hrvatske u mirovini

Ostvarivanje prava radnika na naknadu plaće u parničnom i ovršnom postupku - Darko Milković, dipl. iur., predsjednik Građanskog odjela Županijskog suda u Zagrebu

Ovrha radi naplate novčane tražbine na nekretnini - Slavica Garac, dipl. iur., sutkinja Županijskog suda u Zagrebu

Novosti u postupku pravne zaštite u javnoj nabavi - Goran Matešić, dipl. iur., predsjednik Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave

Zakon o prostornom uređenju i gradnji u praktičnoj primjeni - uporabljivost građevina - Josip Bienenfeld, dipl. iur., načelnik Samostalne službe za zakonodavstvo u Ministarstvu zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva   

Teme i autori priopćenja


1.

Smrt kao pravna činjenica i dostignuća suvremene medicine kroz prizmu krionike (Blanka Ivančić-Kačer)

2.

Pravo na poštovanje privatnog i obiteljskog života, doma i dopisivanja - kroz Konvenciju za zaštitu ljudskih prava i sloboda i Ustav Republike Hrvatske te praksu Europskog suda za ljudska prava i Ustavnog suda Republike Hrvatske (Sandra Marković)

3.

Neke dvojbe o stjecanju prava vlasništva u odluci Ustavnog suda RH, U-III-3214/2005 od 19. ožujka 2008. (Amira Hadžić)

4.

Pravni status i zaštita parkova i javnih zelenih površina kao objekata komunalne infrastrukture (Desanka Sarvan)

5.

Tko može biti koncedent, a tko koncesionar (Vanja Seršić)

6.

Utvrđivanje činjenica u pojedinačnom zemljišnoknjižnom ispravnom postupku (Alen Golub)

7.

Plomba u zemljišnoknjižnom postupku (značenje, dileme u praksi i problemi u primjeni čl. 57. st. 7. Zemljišnoknjižnog poslovnika) (Damir Kontrec)

8.

Kapitalizacija kamata i izračun zateznih kamata kada dužnikovo kašnjenje obuhvaća razdoblje složenoga (konformnog) i jednostavnog računa (mr. sc. Miljenko A. Giunio)

9.

Neka pitanja o pravnoj prirodi ugovorne kazne i o odnosu ugovorne kazne prema naknadi štete zbog neispunjenja obveza, zakašnjenja u ispunjenju obveza te neurednog ispunjenja (Dinko Jakelić)

10.

Naknada štete zbog povrede prava osobnosti uslijed loših uvjeta boravka u zatvoru (mr. sc. Robert Peček)

11.

Doprinos oštećenika vlastitoj šteti prema novom Zakonu o obveznim odnosima (dr. sc. Ivan Kaladić)

12.

Prijenos žiga prema novom hrvatskom žigovnom pravu (Dragan Zlatović)

13.

Središnja depozitarna agencija d.d. Zagreb - pravni položaj i poduzeće (Tomislav Mirosavljević)

14.

Sigurnost poslovne suradnje prema Uredbi o mjerama informacijske sigurnosti (dr. sc. Goran Vojković)

15.

Utuženje plaće u bruto iznosu prije i nakon donošenja Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o parničnom postupku (Nar. nov., br. 84/08) - neki aspekti utuživanja i ovrhe novčanih tražbina na osnovi radnog odnosa u bruto iznosu (Željko Vojković)

16.

Kazneno djelo kao razlog za izvanredni otkaz ugovora o radu (Damir Majstorović)

17.

Nove izmjene i dopune Zakona o zaštiti na radu (Narodne novine 86/08) (dr. sc. Marinko Đ. Učur)

18.

Privremeni zamjenik i preuzimatelj ureda prije i poslije ZPP/08 (mr. sc. Iris Gović)

19.

Jačanje značenja i uloge sudskog zapisnika u praničnom postupku (Nikola Opatić)

20.

Novine u ovrsi na pokretninama nakon stupanja na snagu novele Ovršnog zakona iz 2008. (mr. sc. Gabrijela Mihelčić)

21.

Posebni postupci ovrhe i osiguranja u Obiteljskom zakonu (Zinka Bulka)

22.

O novome Zakonu o osiguranju potraživanja radnika u slučaju stečaja poslodavca (mr. sc. Jelena Čuveljak)

23.

Značenje (izostanka) podzakonskih akata na primjeru Zakona o športu (dr. sc. Hrvoje Kačer)

24.

U povodu jednog naputka (Jakob Nakić)
   

Zbornik radova

 


Svi referati i priopćenja bit će objavljeni u Godišnjaku 15 - opsežnom zborniku radova koji će svaki sudionik savjetovanja dobiti kao radni materijal.
   

Rasprava, pitanja i konzultacije

Sudionici će, kao što je uobičajeno, imati prilike izlagati priopćenja, konzultirati se s autorima, postavljati pitanja te sudjelovati u diskusijama. Očekivana rasprava na savjetovanju, koje okuplja velik broj pravnika, kritički će se osvrnuti na dosadašnju zakonodavnu aktivnost i korisno će poslužiti u nastavku rada na izgradnji našeg pravnog sustava.


Pitanja se već sada mogu uputiti na: Organizator d.o.o., 10000 Zagreb, Ulica kralja Zvonimira 26 ili na e-mail adresu: organizator@zg.t-com.hr. Predavači će odgovarati ponajprije na pitanja vezana uz tematiku referata, a ako bude mogućnosti i na druga pitanja.


    Predsjednik Organizacijskog odbora                                                                          Urednik savjetovanja

    mr. sc. Hrvoje Momčinović, dipl. iur.                                                                      dr. sc. Ivo Grbin, dipl. iur.