Organizator d.o.o.

 

p r i r e đ u je

 

SEDMO SAVJETOVANJE


NOVOSTI  U  UPRAVNOM  PRAVU

I  UPRAVNOSUDSKOJ  PRAKSI

 


 

Petak, 13. prosinca 2019. u 9,30 sati

Zagreb, Hotel Westin, Izidora Kršnjavog 1


UREDNIK SAVJETOVANJA:


Ante Galić


PREDAVAČI:

 

Ivan Malenica, Darko Milković, Dario Đerđa,

Erik Kerševan, Tatjana Josipović, Alan Uzelac, Mirjana Juričić,

Inga Vezmar Barlek, Silvio Čović, Milan Franić, Vesna Perić, Antun Žagar


raspored rada savjetovanja


* radni materijal: zbornik radova *

 

PRIJAVNI LIST UPRAVA

   

Teme i autori

   

POZDRAVNA RIJEČ:


Ante Galić, dipl. iur., predsjednik Visokog upravnog suda Republike Hrvatske

Ivan Malenica, mag. iur., ministar uprave Republike Hrvatske

Dražen Bošnjaković, dipl. iur., ministar pravosuđa Republike Hrvatske

Đuro Sessa, dipl. iur. predsjednik Vrhovnog suda Republike Hrvatske


TEME:


RACIONALIZACIJA DRŽAVNE UPRAVE, Ivan Malenica, mag. iur., ministar uprave Republike Hrvatske


ODGOVORNOST SLUŽBENIKA ZA POVREDU SLUŽBENE DUŽNOSTI, Darko Milković, mag. iur., sudac Vrhovnog suda Republike Hrvatske i predsjednik Državnog sudbenog vijeća


UPRAVA U SLUŽBI GRAĐANA: HRVATSKA PERSPEKTIVA, dr. sc. Dario Đerđa, dipl. iur., redoviti profesor i predstojnik Katedre za upravno pravo Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci


UPRAVNI SPOR U SLOVENIJI, dr. Erik Kerševan, univ. dipl. prav., izvanredni profesor Pravnog fakulteta Sveučilišta u Ljubljani i sudac Vrhovnog suda Republike Slovenije


EX OFFICIO PRIMJENA PRAVA EU PRED NACIONALNIM SUDOVIMA, dr. sc. Tatjana Josipović, dipl. iur., redovita profesorica i predstojnica Katedre za građansko pravo Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu


PRAVNI LIJEKOVI U UPRAVNOM SPORU: KREĆU LI SE UPRAVNO I PARNIČNO SUDOVANJE U SUPROTNIM SMJEROVIMA?, dr. sc. Alan Uzelac, dipl. iur., redoviti profesor i predstojnik Katedre za građansko procesno pravo Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu


POVRAT U PRIJAŠNJE STANJE U UPRAVNOM SPORU, mr. sc. Mirjana Juričić, dipl. iur., sutkinja Visokog upravnog suda Republike Hrvatske


PRAVO NA PRISTUP INFORMACIJAMA – NEKI ASPEKTI, mr. sc. Inga Vezmar Barlek, sutkinja Visokog upravnog suda Republike Hrvatske


UTVRĐIVANJE GRAĐEVNE ČESTICE U UPRAVNOSUDSKOJ PRAKSI, Silvio Čović, dipl. iur., predsjednik Upravnog suda u Splitu i Milan Franić, dipl. iur., sudac Upravnog suda u Splitu


NEKE DVOJBE U POSTUPCIMA KATASTARSKE IZMJERE, Vesna Perić, dipl. iur., sutkinja Upravnog suda u Rijeci i Antun Žagar, dipl. iur., sudac Upravnog suda u Rijeci   

Materijali

Svi radovi, osim izlaganja gospodina Malenice, bit će objavljeni u zborniku radova koji će svaki sudionik savjetovanja primiti kao radni materijal.

Osim toga u zborniku će biti objavljeni i sljedeći radovi:


Opoziv statusa supsidijarne zaštite prema praksi Suda Europske unije u predmetu C-720/17, Blaženka Drdić, dipl. iur., viša sudska savjetnica na VUSRH


Ozljeda na radu, Žanet Vidović, dipl. iur., viša sudska savjetnica na VUSRH


Priznavanje prava na obiteljsku mirovinu prema odredbama Zakona o mirovinskom osiguranju (s posebnim osvrtom na prava članova izvanbračne zajednice / komentar sudskih odluka ), Dubravko Muc, dipl.iur., viši sudski savjetnik Visokog upravnog suda Republike Hrvatske


   

Odgovori na pitanja i rasprava

 

Molimo sudionike da svoja pitanja dostave unaprijed na mail adresu organizatordoo@gmail.com ili faksom na 01/4611 901, što će voditeljima omogućiti da što potpunije na njih odgovore. Sudionici će, naravno, moći i neposredno na savjetovanju postavljati pitanja ili davati svoje komentare.

   

Prijave, naknada, obavijest

       

Prijave se šalju na organizatordoo@gmail.com, na faks 01/46 11 901 ili na adresu ORGANIZATOR d.o.o., Ulica kralja Zvonimira 26, 10000 Zagreb.


PRIJAVNI LIST UPRAVA


Naknada za savjetovanje, zbornik radova i ostali radni materijal iznosi  1.100,00 kn (s PDV-om) po sudioniku, a uplaćuje se unaprijed na IBAN HR0823600001101274691, Organizator d.o.o., Zagreb, s modelom plaćanja HR00 i pozivom na broj 5908-xxx (xxx je OIB uplatitelja).


Za sve dodatne obavijesti obratite se Organizatoru d.o.o.