PRIJAVNI LIST OPATIJA                RASPORED RADA OPATIJA


HRVATSKO DRUŠTVO ZA GRAĐANSKOPRAVNE ZNANOSTI I PRAKSU

 

u suradnji s

 

Organizatorom d.o.o.

najavljuje

 

XXXV. TRADICIONALNO SAVJETOVANJE


AKTUALNOSTI 

HRVATSKOG  ZAKONODAVSTVA 

I  PRAVNE  PRAKSE


Četvrtak i petak, 15. i 16. listopada 2020.

Opatija, Grand Hotel Adriatic


Kotizacija uključuje

predavanja i radionice, opsežni zbornik radova

i ostali radni materijal


* OVE GODINE 3 RADIONICEIZ PARNIČNOG POSTUPKA,

RADNOG I OVRŠNOG PRAVA *

 

(radionice će se održati u odvojenim terminima)

 

TEME I PREDAVAČI


1.

Pravne posljedice ugovora o konverziji – dr. sc. Aleksandra Maganić, dipl. iur., izvanredna profesorica Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

2.

Stjecanje prava vlasništva građenjem – aktualna sudska praksa – dr. sc. Jadranko Jug, dipl. iur., sudac Vrhovnog suda Republike Hrvatske

3.

Stjecanje bez osnove – dr. sc. Marko Baretić, dipl. iur., redoviti profesor Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 

4.

Zaštita aspekata prava privatnosti u doba izvanrednih okolnosti – dr. sc. Sandra Marković, dipl. iur., odvjetnica u Zagrebu

5.

Zabilježba izvanrednog pravnog lijeka – Damir Kontrec, dipl. iur., predsjednik Građanskog odjela Vrhovnog suda Republike Hrvatske

6.

Imisije – dr. sc. Igor Gliha, dipl. iur., dekan Pravnog fakulteta u Sveučilišta u Zagrebu i Marko Stilinović, mag. iur., asistent na Katedri za građansko pravo Pravnog fakulteta Sveučilišta u ZagrebuRADIONICE


a)

Radno pravo – Menadžerski ugovori (sklapanje, prestanak, razlikovanje od ugovora o radu); Postupovna pitanja u radnim sporovima; Novine u pogledu sudske prakse kod otkaza ugovora o radu – Darko Milković, mag. iur., sudac Vrhovnog suda Republike Hrvatske

b)

Parnični postupak – Troškovi parničnog postupka, preinaka tužbe nakon zaključenja prethodnog postupka, revizija po dopuštenju – mr. sc. Dražen Jakovina, dipl. iur., sudac Vrhovnog suda Republike Hrvatske

c)

Pravna pitanja i sudska praksa u primjeni Ovršnog zakona – Ovrha radi naplate novčane tražbine (postupak izravne naplate, sudjelovanje javnih bilježnika u ovršnom postupku, pravna sredstva ovršenika, ovrha na nekretnini, zastara, troškovi postupka); Ovrha radi ostvarenja nenovčane tražbine (ovrha radi ispražnjenja i predaje nekretnine, ovrha radi vraćanja zaposlenika na rad, odnosno u službu); Osiguranje, prethodne i privremene mjere – Renata Šantek, mag. iur., sutkinja Vrhovnog suda Republike Hrvatske

TEME I AUTORI PRIOPĆENJA

   

   

1.

Pojedina aktualna pitanja kod osiguranja od rizika potresa - dr. sc. Loris Belanić

2.

Odgovornost za štetu organizatora okupljanja većeg broja ljudi u vrijeme opasnosti zaraze bolešću COVID-19 - dr. sc. Maja Bukovac Puvača

3.

Oslobođenje od plaćanja troškova sudskog postupka: katalizator ili inhibitor rješavanja radnih sporova? - Bojan Čaić

4.

Nagrada stečajnom upravitelju - problemi u praksi - dr. sc. Jelena Čuveljak

5.

Jubilarna deseta obljetnica pobjede matematičke logike u pravu u ozračju recentnoga odjelskog stajališta VSRH-a - mr. sc. Miljenko A. Giunio

6.

Zaštita knjižnih prava brisovnom tužbom - mr. sc. Alen Golub

7.

Nešto o presumpciji kao metodi interpretacije prava - Dinko Jakelić

8.

Revizija protiv rješenja o troškovima postupka - novelom ZPP-a NN 70/19 ponovno uveden mehanizam za ujednačavanje sudske prakse - Goran Jarić

9.

Posebna nadležnost u stvarima povezanim s ugovorom kroz praksu Suda Europske unije - mr. sc. Maja Josipović

10.

Novi pravni problem iz prakse upravljanja zgradama - dr. sc. Blanka Kačer

11.

Kako odgovoriti na pitanje razvija li se hrvatsko građansko pravo presporo u samostalnoj državi - dr. sc. Hrvoje Kačer

12.

Ostale obveze stečajne mase u skraćenom stečajnom postupku - Damir Majstorović

13.

Odgovornost Republike Hrvatske za štetu zbog nezakonitog i nepravilnog rada suca kroz aktualnu sudsku praksu - Renata Marić-Ivanović

14.

Pravo na razvrgnuće suvlasništva isplatom u kontekstu članka 8. europske konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda - mag. iur. Toni Marinac

15.

Prijevremeni prestanak višegodišnjeg ugovora o osiguranju imovine s rokom trajanja duljim od pet godina - Berislav Matijević

16.

Nekoliko riječi o pravu na očitovanje/obranu u praksi Suda Europske unije uz europski ovršni naslov - dr. sc. Gabrijela Mihelčić

17.

Stegovna odgovornost sudaca s posebnim osvrtom na pravo obrane stegovnog okrivljenika - Sanja Mišević

18.

Brisanje trgovca pojedinca iz sudskog registra kao razlog prestanka radnog odnosa - dr. sc. Bruno Moslavac

19.

Pravo na pristup pitkoj vodi i članak 8. europske Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda - dr. sc. Jakob Nakić

20.

Pravo osoba s invaliditetom na digitalnu pristupačnost - mr. sc. Sanja Popović

21.

Nastavak neujednačene sudske prakse županijskih (i općinskih) sudova u RH kod rješavanja PIP-a - je li vrijeme za donošenje obvezujućeg pravnog shvaćanja Vrhovnog suda RH - mr. sc. Dean Rahan

22.

Iniciranje pokretanja upravnog postupka po službenoj dužnosti putem predstavke - dr. sc. Alen Rajko

23.

Novi ustroj tijela državne uprave - Danijela Romić

24.

Prikaz sudske prakse glede zaštite tvrtke na temelju Zakona o trgovačkim društvima - Sandra Rotar

25.

Ukidanje koncesijske naknade za slobodne zone - dr. sc. Vanja Seršić

26.

Parnični postupak - onemogućavanje zlouporaba procesnih prava - budući normativni razvoj - Matija Stokić

27.

Određivanje trajanja (roka) prisilnog smještaja osoba s težim duševnim smetnjama u psihijatrijskoj ustanovi - mr. sc. Ivan Tironi

28.

Brisanje zabilježbe spora na temelju rješenja o dosudi? - mr. sc. Zrinka Tironi

29.

O (ne)provedenoj pretvorbi stanarskog prava ili znači li novo normalno potrebu popravljanja propusta iz prošlosti - Nebojša Vitez

30.

Pravni okvir udruživanja ustanova - dr. sc. Dragan Zlatović

31.

Nacionalna naknada za starije osobe - Ivica Župan

ZBORNIK RADOVA

   Svi referati i priopćenja bit će objavljeni u Godišnjaku 27 - opsežnom zborniku radova (6 referata i 31 priopćenje) koji će svaki sudionik savjetovanja primiti kao radni materijal.

 
DVORANA, PRIJAVE, NAKANADA, SMJEŠTAJ I MATERIJALIDvorana Grand Hotela Adriatic velika je amfiteatralna dvorana s 550 mjesta i 6 ulaza, pa je moguće održati dovoljan razmak između sudionika.


Prijave se šalju na organizatordoo@gmail.com ili na faks 01/46 11 901.


Naknada za savjetovanje, Godišnjak 27 i ostali radni materijal iznosi 1.860 kn (s PDV-om) po sudioniku, a uplaćuje se unaprijed na IBAN HR0823600001101274691, Organizator d.o.o., Zagreb, s modelom plaćanja HR00 i pozivom na broj 5006-xxx (xxx je OIB uplatitelja). Dokaz o uplaćenoj naknadi sudionici će predati prilikom preuzimanja radnog materijala.


 PRIJAVNI LIST OPATIJA                       RASPORED RADA OPATIJA


Smještaj osiguravaju sami sudionici po povlaštenim hotelskim uvjetima. Ove se godine savjetovanje održava u Opatiji, u Grand hotelu Adriatic, pa molimo zainteresirane da na vrijeme rezerviraju smještaj.

Aktualnosti Hrvatskog Zakonodavstva i Pravne Prakse


EPIDEMIOLOŠKE MJERE

Kao organizatori savjetovanja obvezni smo pridržavati se mjera koje je propisao Hrvatski zavod za javno zdravstvo. Možete ih pročitati ovdje:

www.hzjz.hr/Upute_i_preporuke_za_okupljanja.pdf.

Dvorana Grand Hotela Adriatic velika je amfiteatralna dvorana s 550 mjesta i 6 ulaza, pa je moguće održati dovoljan razmak između sudionika. Sjedeća mjesta bit će unaprijed označena. Nošenje maski i držanje fizičkog razmaka je obvezno.

Pri ulasku u dvoranu mjerit će se temperatura i dezinficirati ruke, a sudionici će kod prijave potpisati izjavu da nemaju temperaturu, ukućane u samoizolaciji, simptome bolesti Covid-19, odnosno da u proteklih 14 dana nisu bili u kontaktu sa zaraženom osobom ili u inozemstvu.

D o   v i đ e nj a   u   O p a t i j i


Urednik savjetovanja

   Đuro Sessa, dipl. iur.  

predsjednik VSRH  


Predsjednik Organizacijskog odbora

Dragan Katić, mag. iur.

sudac VSRH