Organizator d.o.o.

 

p r i r e đ u je

 

ŠESTO SAVJETOVANJE


NOVOSTI  U  UPRAVNOM  PRAVU

I  UPRAVNOSUDSKOJ  PRAKSI

 


 

Petak, 7. prosinca 2018. u 9,30 sati

Zagreb, Hotel Westin, Izidora Kršnjavog 1PREDAVAČI:

 

Ante Galić, Mihajlo Dika, Aleksandra Maganić, Sanja Otočan,

Kristian Turkalj, Marko Šikić, Mirjana Juričić, Gabrijela Mihelčić,

Senka Orlić-Zaninović, Silvio Čović, Milan Franić, Alen Rajko


* radni materijal: zbornik radova *

 

PRIJAVNI LIST "UPRAVA"   

Teme i autori

   

POZDRAVNA RIJEČ:

Ante Galić, dipl. iur., predsjednik Visokog upravnog suda Republike Hrvatske

Đuro Sessa, dipl. iur. predsjednik Vrhovnog suda Republike Hrvatske

Lovro Kuščević, dipl. iur., ministar uprave Republike Hrvatske

Dražen Bošnjaković, dipl. iur., ministar pravosuđa Republike Hrvatske


UVODNO IZLAGANJE - Ante Galić, dipl. iur., predsjednik Visokog upravnog suda Republike Hrvatske


TEME:


MOGUĆNOST RJEŠAVANJA UPRAVNIH STVARI ARBITRAŽOM, dr. sc. Mihajlo Dika, dipl. iur., profesor Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, u mirovini, i dr. sc. Aleksandra Maganić, dipl. iur., izvanredna profesorica Pravnog fakultetu Sveučilišta u Zagrebu


NAČELO JEDNAKOSTI ORUŽJA U HRVATSKOM UPRAVNOM SPORU, dr. sc. Sanja Otočan, dipl. iur., sutkinja Visokog upravnog suda Republike Hrvatske


SUD EU U ZAŠTITI PRAVA NA PRIVATNOST - SLUČAJ ZADRŽAVANJA PODATAKA ELEKTRONSKE KOMUNIKACIJE, dr. sc. Kristian Turkalj, dipl. iur., državni tajnik u Ministarstvu pravosuđa


PRAVNA ZAŠTITA OD ŠUTNJE U UPRAVNOM SPORU, dr. sc. Marko Šikić, dipl. iur., izvanredni profesor Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu


TROŠKOVI UPRAVNOG POSTUPKA U PRAKSI UPRAVNIH SUDOVA, mr. sc. Mirjana Juričić, dipl. iur., sutkinja Visokog upravnog suda Republike Hrvatske


OSIGURANJE PRISILNIM ZALOŽNIM PRAVOM NA NEKRETNINI TEMELJEM OVRŠNIH ISPRAVA IZ UPRAVNOG POSTUPKA, dr. sc. Gabrijela Mihelčić, dipl. iur., izvanredna profesorica Pravnog fakultetu Sveučilišta u Rijeci


ZAŠTITA PODATAKA PREMA NOVOJ UREDBI I ZLOUPORABA PRAVA NA PRISTUP INFORMACIJAMA, Senka Orlić-Zaninović, dipl. iur., sutkinja Visokog upravnog suda Republike Hrvatske


PRIMJENA NAČELA NE BIS IN IDEM U UPRAVNIM STVARIMA, Silvio Čović, dipl. iur., predsjednik Upravnog suda u Splitu i Milan Franić, dipl. iur., sudac Upravnog suda u Splitu


OCJENJIVANJE DRŽAVNIH I LOKALNIH SLUŽBENIKA - UPRAVNOSUDSKA PERSPEKTIVA, Alen Rajko, dipl. iur., predsjednik Upravnog suda u RIjeci


   

Materijali

Svi radovi, osim izlaganja gospodina Turkalja, bit će objavljeni u zborniku radova koji će svaki sudionik savjetovanja primiti kao radni materijal.

Osim toga u zborniku će biti objavljeni i sljedeći radovi:


Pitanje izvanbračne zajednice u porezno-sudskom postupku, Veseljka Kos, viša sudska savjetnica VUSRH


Pravo na mirovinu i isplate mirovine, Žanet Vidović, sudska savjetnica na VUSRH


Aktualna upravnosudska praksa iz područja građenja, prostornog uređenja i ozakonjenja nezakoito izgrađenih zgrada, Ivana Mamić Vuković, sudska savjetnica na VUSRH   

Odgovori na pitanja i rasprava

 

Molimo sudionike da svoja pitanja dostave unaprijed na mail adresu organizatordoo@gmail.com ili faksom na 01/4611 902, što će voditeljima omogućiti da što potpunije na njih odgovore. Sudionici će, naravno, moći i neposredno na savjetovanju postavljati pitanja ili davati svoje komentare.

   

Prijave, naknada, obavijest

       

Prijave se šalju na organizatordoo@gmail.com , na faks 01/46 11 901 ili na adresu ORGANIZATOR d.o.o., Ulica kralja Zvonimira 26, 10000 Zagreb.


Naknada za savjetovanje, zbornik radova i ostali radni materijal iznosi  1.100,00 kn (s PDV-om) po sudioniku, a uplaćuje se unaprijed na IBAN HR0823600001101274691, Organizator d.o.o., Zagreb, s modelom plaćanja HR00 i pozivom na broj 5806-xxx (xxx je OIB uplatitelja).PRIJAVNI LIST "UPRAVA"


Za sve dodatne obavijesti obratite se Organizatoru d.o.o.