HRVATSKO DRUŠTVO ZA GRAĐANSKOPRAVNE ZNANOSTI I PRAKSU


najavljuje


XXVI. JUBILARNO SAVJETOVANJE


AKTUALNOSTI

HRVATSKOG ZAKONODAVSTVA

I PRAVNE PRAKSE


Opatija, GRAND HOTEL ADRIATIC,

20. i 21. listopada 2011.* OVE GODINE NIŽA KOTIZACIJA *


* 30% POPUSTA ZA SMJEŠTAJ U ADRIATICU *


Preuzimanje letka i prijavnice


Program rada


   

TEME I PREDAVAČI


Pred nama je XXVI. opatijsko savjetovanje na kojem će se tradicionalno obraditi aktualnosti hrvatskog zakonodavstva i pravne prakse. Pozornost će se najviše posvetiti aktualnim temama iz obveznog, stvarnog, trgovačkog, radnog prava, parničnog i ovršnog postupka te upravnog spora. Autori su i ove godine iskusni pravni praktičari kojima nije strana teorija i teoretičari koji uvažavaju praksu.


1.

Upravljanje nekretninama u državnom vlasništvu i režim tzv. turističkog zemljišta - dr. sc. Ante Perkušić, dipl. iur., predsjednik Županijskog suda u Splitu i izvanredni profesor Pravnog fakulteta Sveučilišta u Splitu

2.

Odnos prethodnog i naknadnog vlasništva - fiducija - dr. sc. Hrvoje Kačer, dipl. iur., redoviti profesor na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Splitu

3.

Regresni zahtjevi s posebnim osvrtom na zastaru - mr. sc. Dražen Jakovina, dipl. iur., sudac Županijskog suda u Zagrebu

4.

Sklapanje ugovora s osvrtom na trgovačke ugovore - mr. sc. Andrija Eraković, dipl. iur., sudac Vrhovnog suda RH

5.

Novela Zakona o parničnom postupku - troškovi, revizija, elektroničko vođenje postupka, udružna tužba - Đuro Sessa, dipl. iur., sudac Vrhovnog suda RH

6.

Radno pravo - otkazi, isplata plaće, otpremnine, godišnji odmor i evidencije o radnom vremenu - Darko Milković, dipl. iur., predsjednik Građanskog odjela Županijskog suda u Zagrebu, i dr. sc. Marija Zuber, dipl. oec., savjetnica-urednica u RIF-u 

7.

Novine u Ovršnom zakonu s posebnim osvrtom na ovrhu na novčanim tražbinama - dr. sc. Mihajlo Dika, dipl. iur., redoviti profesor Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

8.

Početak djelovanja, ovlasti i organizacija javnoovršiteljske službe - Ivica Crnić, dipl. iur., odvjetnik u Zagrebu

9.

Praktična primjena novog Zakona o upravnim sporovima - dr. sc. Dario Đerđa, dipl. iur., docent na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Rijeci   

TEME I AUTORI PRIOPĆENJA


1.

PRAVIČNOST SUDSKIH POSTUPAKA I NEPRISTRANO SUDSKO ODLUČIVANJE U SVJETLU NOVIJIH STAJALIŠTA USTAVNOG SUDA REPUBLIKE HRVATSKE - Renata Gerkman Rudec

2.

POIMANJE NAČELA ZAKONITOSTI U PREDMETU EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA - SLUČAJ LELAS PROTIV HRVATSKE - mr. sc. Julia Vladušić

3.

SMJERNICE TUMAČENJA ODREDBE ČL. 20. ST. 1. PROMJENE USTAVA RH IZ 2010. - Nikola Opatić

4.

PRAVNI STATUS ANENCEFALUSA ILI JE LI ANENCEFALUS ČOVJEK - Blanka Ivančić-Kačer

5.

DOBRA VJERA KAO PRAVNA PRETPOSTAVKA STJECANJA PRAVA VLASNIŠTVA NEKRETNINA S POVJERENJEM U ZEMLJIŠNE KNJIGE - Alen Golub

6.

SUDSKA ZAŠTITA POSJEDA - mr. sc. Dinka Šago

7.

MASLINA JE OPET OSTALA NEOBRANA - Bruno Ružička

8.

PRAVNI STATUS PROMETNE INFRASTRUKTURE - Desanka Sarvan

9.

KONCESIJE I KONCESIJSKA ODOBRENJA NA KULTURNIM DOBRIMA - mr. sc. Vanja Seršić

10.

RJEŠAVANJE IMOVINSKOPRAVNIH ODNOSA NA POMORSKOM DOBRU KAO PREDUVJET USPJEŠNE LITORIZACIJE HRVATSKE OBALE - mr. sc. Dean Rahan

11.

PRAVNI STATUS ELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJSKE INFRASTRUKTURE POSTAVLJENE NA FASADAMA STAMBENIH ZGRADA - Darko Lupi

12.

PROGRAM CERTIFIKACIJE REGIJE ZA ULAGANJA - ICPR - Antonija Brkić

13.

ROKOVI ZASTARE KOD UGOVORA O OSIGURANJU - Berislav Matijević

14.

UGOVORNA KAZNA - Tomislav Artuković - Josip Turkalj

15.

UGOVOR O KUPOPRODAJI - KRATAK OSVRT NA NEKE POJMOVNE ELEMENTE PREMA POZITIVNOM PRAVU I RIMSKOM PRAVU - Dinko Jakelić

16.

UGOVORI O DOŽIVOTNOM I DOSMRTNOM UZDRŽAVANJU, - RAZLIKE A POSEBNO PREMA ZAKONU O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POREZU NA PROMET NEKRETNINA (Nar. nov., br. 22/2011)- Nada Vidović-Džidić

17.

UGOVORI O FACTORINGU I FORFAITINGU - mr. sc. Jelena Čuveljak

18.

UGOVOR O OSIGURANJU SPOSOBNOSTI VRAĆANJA (OTPLATE) KREDITA - dr. sc. Loris Belanić

19.

TUŽBA ZA NAKNADU ŠTETE PROTIV EUROPSKE UNIJE - mr. sc. Jakob Nakić

20.

NAKNADA ŠTETE ZBOG OBJAVE NETOČNIH I NEPOTPUNIH INFORMACIJA U MEDIJIMA - Sanja Marković

21.

PRAVO NA PRIVATNI/OSOBNI ŽIVOT U STRANOJ I DOMAĆOJ TEORIJI I PRAKSI - dr. sc. Robert Peček

22.

POVREDA ŽIGA KAO PRETPOSTAVKA GRAĐANSKOPRAVNE ZAŠTITE ŽIGA - dr. sc. Dragan Zlatović

23.

O NEPOTREBNOSTI SKLAPANJA UGOVORA O RADU ZA ISTE POSLOVE NAKON PRAVOMOĆNOG UTVRĐENJA NEDOPUŠTENOSTI OTKAZA UGOVORA O RADU - KOMENTAR SUDSKE PRAKSE - dr. sc. Ivan Kaladić

24.

NOVI PRAVILNIK O SADRŽAJU I NAČINU VOĐENJA EVIDENCIJE O RADNICIMA - mr. sc. Sanja Popović

25.

RADNIČKA PRAVA IZ OČINSTVA NASUPROT PRAVIMA IZ MAJČINSTVA ILI RAVNOPRAVNO S NJIMA- mr. sc. Bruno Moslavac

26.

(NE)MOGUĆNOST OSNIVANJA SINDIKATA NEZAPOSLENIH - Marija Klipa

27.

KONVENCIJA MEĐUNARODNE ORGANIZACIJE RADA BR. 185 O IDENTIFIKACIJSKIM ISPRAVAMA POMORACA (2003) - dr. sc. Marinko Đ. Učur

28.

NAČIN INFORMIRANJA DJECE I IZRAŽAVANJA NJIHOVA MIŠLJENJA U SUDSKIM POSTUPCIMA - Višnja Seršić-Gržetić

29.

UREĐIVANJE ODNOSA IZMEĐU RODITELJA I DJECE U IZVANPARNIČNIM I PARNIČNIM POSTUPCIMA PO OBITELJSKOM ZAKONU - Zinka Bulka

30.

POVLAČENJE TUŽBE U SMISLU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZPP (Narodne novine br. 57/2011) - Snježana Lukša

31.

PORIJEKLO I ZNAČENJE ZAZIVA “U IME NARODA“ - mr. sc. Petar Radošević

32.

IZRICANJE I ODMJERAVANJE VISINE PENALA U OVRŠNOM POSTUPKU OD JAVNIH OVRŠITELJA - Mirka Vuletić

33.

PRISILNO NAMIRENJE FIDUCIJARA IZ POKRETNINA - dr. sc. Gabrijela Mihelčić

34.

SKRAĆENI STEČAJNI POSTUPAK - Damir Majstorović
   

ZBORNIK RADOVASvi referati i 34 pristigla priopćenja bit će objavljeni u Godišnjaku 18 - opsežnom zborniku radova koji će svaki sudionik savjetovanja primiti kao radni materijal.   

PRIJAVE - NAKNADA - SMJEŠTAJPrijave se šalju na adresu ORGANIZATOR d.o.o., p.p. 584, 10000 Zagreb, Ulica kralja Zvonimira 26; na faks 01/46 11 900, 46 11 901, 46 11 902 ili na e-mail: organizator@zg.t-com.hr.

Naknada za savjetovanje, Godišnjak 18 i ostali radni materijal niža je nego prošle godine i iznosi 1.760,00 kn po sudioniku, a uplaćuje se unaprijed na žiro račun 2360000-1101274691, Organizator d.o.o., Zagreb, s pozivom na broj 5105 – xxx (xxx je Vaš OIB). Dokaz o uplaćenoj naknadi sudionici će predati prilikom preuzimanja radnog materijala.

Smještaj osiguravaju sami sudionici po hotelskim uvjetima. Cijene soba u Hotelu Adriatic ove su godine za sudionike savjetovanja niže 30%, pa molimo zainteresirane da se na vrijeme jave Uredu za rezervacije tog hotela na telefon: 051/719-010 ili 051/719-011.


 D o   v i đ e nj a   u   O p a t i j i !


    Predsjednik Organizacijskog odbora                                                                          Urednik Savjetovanja

              Darko Milković, dipl. iur.                                                                                   dr. sc. Ivo Grbin, dipl. iur.