U organizaciji Organizatora d.o.o., Zagreb


održan je

 

s e m i n a r
AKTUALNOSTI RADNOG PRAVA


GODIŠNJI ODMOR, OTKAZ, SUDSKA ZAŠTITA, OVRHA,

RADNO VRIJEME, EVIDENCIJE O RADNICIMA,

O PREDLOŽENIM IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O RADU

 

Popust za uplate do 27.5.2011.

i za dodatni materijal - Pravo 72 - Zakon o radu - primjena u praksi

  

Hrvatski je sabor 20.5.2011. donio Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o radu.


srijeda, 8. lipnja 2011. u 9 sati

Zagreb, Hotel Sheraton, Kneza Borne 2 PREDAVAČI:


IVICA CRNIĆ, dipl. iur.,

odvjetnik u Zagrebu


mr. sc. IRIS GOVIĆ, dipl. iur.,

sutkinja Županijskog suda u Zagrebu


DARKO MILKOVIĆ, dipl. iur.,

predsjednik Građanskog odjela Županijskog suda u Zagrebu


mr. sc. MARIJA ZUBER, dipl. oec.,

savjetnica-urednica u RiF-uLetak s prijavnicom


Početak rada u 9,00 sati

Primanje sudionika od 8,00 sati   

CILJ SEMINARA

 

Cilj je seminara uputiti na novosti u radnom pravu u pogledu evidencija o radnicima i radnom vremenu i u pogledu plaća te dati osvrt na najnoviji prijedlog izmjena i dopuna Zakona o radu.


Bit će riječi i o drugim aktualnim temama, kao što su godišnji odmori, otkazi, sudska zaštita individualnih prava radnika i ovrha na plaći.


Ako Hrvatski sabor do dana održavanja seminara donese izmjene i dopune Zakona o radu, predavači će na seminaru govoriti i o značenju spomenutih izmjena i dopuna.

Dakako, u skladu s dobrim običajima, velik dio vremena na seminaru bit će posvećen odgovorima na pitanja sudionika i raspravi.   

UVODNE TEME


Predviđene su sljedeće teme:RADNO VRIJEME, PRAVO NA GODIŠNJI ODMOR, NAKNADA PLAĆE I NAKNADA ZA NEISKORIŠTENI GODIŠNJI ODMOR (Marija Zuber)NOVINE U VOĐENJU EVIDENCIJA O RADNOM VREMENU I SADRŽAJU ISPRAVA O PLAĆI, NAKNADI PLAĆE I OTPREMNINI (Marija Zuber)AKTUALNOSTI KOD OTKAZA UGOVORA O RADU (Darko Milković)ZAŠTITA INDIVIDUALNIH PRAVA RADNIKA PRED POSLODAVCEM I PRED SUDOM (Ivica Crnić)GRANICE OVRHE NA PLAĆI I PREDNOSNI RED NAPLATE POTRAŽIVANJA U 2011. GODINI


- prijelazni režim kod primjene novog Ovršnog zakona

- odnos Općeg poreznog, Ovršnog i Obiteljskog zakona

- prednosni redovi

- utjecaj administrativne zabrane i obveze plaćanja sindikalnih članarina na prednosne redove (Iris Gović)


   

SEMINARSKI MATERIJAL

 

Pisani je materijal skripta s radovima u kojima su obrađene teme iz uvodnih izlaganja.

 


Sudionici seminara mogu, kao dodatni seminarski materijal naručiti, uz popust od 25% na prodajnu cijenu, knjigu Pravo 72 - Zakon o radu - primjena u praksi (drugo, neizmijenjeno izdanje, 2011.), autora Ivice Crnića. Knjiga, uz tekst Zakona o radu, sadrži opsežan pregled sudske prakse u primjeni tog zakona. Dodatni seminarski materijal nadoplaćuje se 345 kn (redovna cijena: 460 kn).

 


   

ODGOVORI NA PITANJA I RASPRAVA

Velik dio vremena bit će posvećen odgovorima na pitanja sudionika seminara. Stoga molimo da se pitanja unaprijed dostave kako bi predavači na njih mogli dati što potpunije i kvalitetnije odgovore. Pitanja se mogu uputiti na adresu: Organizator d.o.o. 10000 Zagreb, Ulica kralja Zvonimira 26/III ili na e-mail: organizator@zg.t-com.hr


   

PRIJAVE, NAKNADA, OBAVIJEST

1. Prijave se šalju na adresu Organizator d.o.o., p.p. 584, 10000 Zagreb, Ulica kralja Zvonimira 26/III, ili na faks: 01/46 11 900; 46 11 901; 46 11 902, odnosno na e-mail: organizator@zg.t-com.hr.


2. Naknada za seminar i radni materijal (skripta) za uplate do 27.5.2011. iznosi 950 kn, a nakon tog datuma (od 28.5.2011.) 1.150 kn.

Dodatni seminarski materijal - knjiga autora Ivice Crnića, Pravo 72 - Zakon o radu - primjena u praksi nadoplaćuje se 345 kn (25% niža cijena od prodajne).

Naknada se uplaćuje unaprijed na žiroračun 2360000-1101274691, Organizator d.o.o., Zagreb, s pozivom na broj 5103-xxx (xxx je Vaš OIB). Platiti se može i gotovinom na dan održavanja seminara.U naknadu je uključen iznos PDV-a.

Dokaz o uplaćenoj naknadi sudionici će predati prilikom preuzimanja radnog materijala.


3. Sudionici seminara seminarski materijal mogu podići od 8 sati ispred ulaza u dvoranu.Za sve dodatne obavijesti obratite se Organizatoru d.o.o.