U organizaciji Organizatora d.o.o., Zagreb


održan je 

 

s e m i n a r

 NOVOSTI U PARNIČNOM POSTUPKU


IZMJENE I DOPUNE ZPP-a 2011.


Popust za uplate do 3.6.2011.

i za dodatni materijal - Pravo 66 - Zakon o parničnom postupkučetvrtak, 16. lipnja 2011. u 9 sati

Zagreb, Hotel Sheraton, Kneza Borne 2 


Hrvatski je sabor 13.5.2011. donio Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o parničnom postupku.


Predavači:

dr. sc. IVO GRBIN, dipl. iur.,

sudac Vrhovnog suda RH u mirovini


DAMIR KONTREC, dipl. iur.,

sudac Vrhovnog suda RH


dr. sc. MIHAJLO DIKA, dipl. iur.,

redoviti profesor Pravnog fakulteta u Zagrebu


dr. sc. ALEKSANDRA MAGANIĆ, dipl. iur.,

docentica na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu


Letak s prijavnicom


Početak rada u 9,00 sati

Primanje sudionika od 8,00 sati   

CILJ SEMINARA

 

Hrvatski sabor u svibnju ove godine donio je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o parničnom postupku.

 

Na seminaru će se izlagati o bitnim novostima, koje u parnični postupak unosi Zakon o izmjenama i dopunama ZPP-a, u primjeni propisa o troškovima postupka i besplatnoj pravnoj pomoći te u pogledu pravnih lijekova. Posebice se to odnosi na novi sustav reguliranja revizije, kao izvanrednog pravnog lijeka, u redovitom parničnom postupku ali i u sporovima male vrijednosti. Uvodi se i novi institut udružne tužbe. Sudionicima seminara bit će prezentirana i pitanja povezana s elektroničkim vođenjem parničnog postupka.   

TEME


Predviđene su sljedeće teme:OPĆI PREGLED (Mihajlo Dika)TROŠKOVI POSTUPKA I BESPLATNA PRAVNA POMOĆ (Damir Kontrec)ELEKTRONIČKO VOĐENJE PARNIČNOG POSTUPKA (Aleksandra Maganić)PRAVNI LIJEKOVI (PROMJENE U DRUGOSTUPANJSKOM POSTUPKU I REVIZIJA) (Ivo Grbin)UDRUŽNA TUŽBA (Mihajlo Dika)   

SEMINARSKI MATERIJAL

 

Pisani je materijal skripta s radovima u kojima su obrađene teme iz uvodnih izlaganja.


 

Sudionici seminara mogu, kao dodatni seminarski materijal naručiti, uz popust od 25% na prodajnu cijenu, knjigu Pravo 66 - Zakon o parničnom postupku (peto, izmijenjeno i dopunjeno izdanje, 2011.), autora dr. sc. Ive Grbina. Knjiga, uz tekst Zakona o radu, sadrži opsežan pregled sudske prakse u primjeni tog zakona. Dodatni seminarski materijal nadoplaćuje se 440 kn (redovna cijena: 585 kn).

 


   

ODGOVORI NA PITANJA I RASPRAVA

Velik dio vremena bit će posvećen odgovorima na pitanja sudionika seminara. Stoga molimo da se pitanja unaprijed postave kako bi predavači na njih mogli dati što potpunije i kvalitetnije odgovore. Pitanja se mogu uputiti na adresu: Organizator d.o.o., 10000 Zagreb, Ulica kralja Zvonimira 26/III, na faks: 01/46 11 900; 46 11 901 ili 46 11 902 ili na e-mail: organizator@zg.t-com.hr. Pitanja će se, naravno, moći postaviti i na samom seminaru.   

PRIJAVE, NAKNADA, OBAVIJEST

1.         Prijave se šalju na adresu: Organizator d.o.o., p.p. 584, 10000 Zagreb, Ulica kralja Zvonimira 26/III, ili na faks: 01/4611 902; 4611 901; 4611 900, odnosno na e-mail: organizator@zg.t-com.hr.

 

2.         Naknada za seminar i radni materijal (skripta) za uplate do 3.6.2011. iznosi 940 kn, a nakon tog datuma (od 4.6.2011.) 1.140 kn.

Dodatni seminarski materijal - knjiga autora dr. sc. Ive Grbina, Pravo 66 - Zakon o parničnom postupku nadoplaćuje se 440 kn (25% niža cijena od prodajne).

Naknada se uplaćuje unaprijed na žiroračun 2360000-1101274691, Organizator d.o.o., Zagreb, s pozivom na broj 5104-xxx (xxx je Vaš OIB). Platiti se može i gotovinom na dan dan održavanja seminara.U naknadu je uključen iznos PDV-a.

Dokaz o uplaćenoj naknadi sudionici će predati prilikom preuzimanja radnog materijala.

 

3.         Sudionici seminarski materijal mogu podići od 8 sati ispred ulaza u dvoranu.Za sve dodatne obavijesti obratite se Organizatoru d.o.o.