HRVATSKO DRUŠTVO ZA GRAĐANSKOPRAVNE ZNANOSTI I PRAKSU

 

u suradnji s

 

Organizatorom d.o.o.

 

najavljuje

 

XXXVI. TRADICIONALNO SAVJETOVANJE


AKTUALNOSTI 

HRVATSKOG  ZAKONODAVSTVA 

I  PRAVNE  PRAKSE


Četvrtak i petak, 14. i 15. listopada 2021.

Opatija, Grand Hotel Adriatic


Kotizacija uključuje 7 predavanja i 3 radionice (svaka u svom terminu),

opsežan zbornik radova i ostali radni materijal

 

Prijavni list: Opatija 2021.


Program rada

 

TEME I PREDAVAČI


1.

Posvojenje i udomiteljstvo pred izazovima za bolju budućnost nezbrinute djece – dr. sc. Dubravka Hrabar, dipl. iur., redovita profesorica Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

2.

Odštetna odgovornost u medicini, posebno u vezi s (ne)obvezatnošću cijepljenja – dr. sc. Blanka Kačer, dipl. iur., docentica Pravnog fakulteta Sveučilišta u Splitu

3.

Ustavnopravni standardi pravičnog suđenja – Ivica Crnić, dipl. iur.

4.

Stranke i sudjelovanje trećih osoba u parnici – sporna pravna pitanja i aktualna sudska praksa – Dragan Katić, dipl. iur., sudac Vrhovnog suda Republike Hrvatske

5.

Odnos ustavne tužbe i prijedloga za dopuštenje revizije – dr. sc. Sandra Marković, dipl. iur., odvjetnica u Zagrebu

6.

Poslovodstvo bez naloga – mr. sc. Dražen Jakovina, dipl. iur., sudac Vrhovnog suda Republike Hrvatske

7.

Elektronička ovrha – Damir Kontrec, mag. iur., predsjednik Građanskog odjela Vrhovnog suda Republike HrvatskeRADIONICE


a)

Nova sudska praksa Vrhovnog suda Republike Hrvatske u vezi s pravom vlasništva – Primjena čl. 164. i 165. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima u odnosima između suvlasnika; U kojem trenutku moraju biti ispunjene pretpostavke za stjecanje prava vlasništva dosjelošću; Plaćanje zajedničke pričuve kod fiducijarnog vlasništva; Samovoljno izdvajanje suvlasnika iz zajedničkog sustava centralnog grijanja; Gubitak stanarskog prava kada stanar ima ili u istom mjestu stekne vlasništvo kuće ili stana i drugo – dr. sc. Jadranko Jug, dipl. iur., sudac Vrhovnog suda Republike Hrvatske

b)

Aktualna sudska praksa iz radnog prava – Sklapanje i prestanak ugovora o radu; Isplate novčanih potraživanja; Ostvarivanje zaštite prava iz radnog odnosa; Mobing i uznemiravanje – Darko Milković, dipl. iur., sudac Vrhovnog suda Republike Hrvatske

c)

Aktualna sudska praksa iz ovršnog postupka – Pozitivnopravni okvir (utjecaj i trajanje posebnih okolnosti); Novela OZ/20 (ključne izmjene – dostava, troškovi ovrhe, prijedlog za ovrhu, vrijeme ovrhe i najniži iznos glavnice kod ovrhe na nekretnini, odgoda ovrhe, obustava ovrhe, izuzete novčane tražbine, novine u ovrsi na temelju vjerodostojne isprave, opća pravila osiguranja); Ovrha radi naplate novčane tražbine (ovrha na nekretnini – posebno o stvarnopravno osiguranim tražbinama, pravna sredstva ovršenika u postupku izravne naplate); Ovrha radi ostvarenja nenovčane tražbine (ovrha radi ispražnjenja i predaje nekretnine); Osiguranje (prisilno sudsko založno pravo) – dr. sc. Gabrijela Mihelčić, dipl. iur., izvanredna profesorica Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci

TEME I AUTORI PRIOPĆENJA

   

   

1.

Neki prijepori oko nepostojeće presude u hrvatskoj judikaturi - Ivan Tironi

2.

Javnobilježnički akt i solemnizirana privatna isprava - što smo i jesmo li pogrešno shvatili te kako dalje s novim nadležnostima? - Nebojša Vitez

3.

Teret dokazivanja činjenice potpisivanja isprave - Matija Stokić

4.

Odgoda ovrhe na prijedlog ovršenika prema pravilima ovršnog prava - Alen Golub  

5.

Prijeboj tražbine prvog razlučnog vjerovnika u ovršnom postupku - Damir Majstorović

6.

Pravo na pošteno suđenje i besplatna pravna pomoć u građanskim stvarima: promišljanja o hrvatskoj paradigmi u svjetlu europskih standarda - Bojan Čaić

7.

Digitalne tehnologije u prekograničnoj dostavi i izvođenju dokaza unutar Europske unije - Maja Josipović

8.

Nešto jako važno ili … (neuroprava) - Jakob Nakić

9.

O sjedištima društava u hrvatskom pravu - Dragan Zlatović

10.

Načelo “pisanosti” u postupku pred trgovačkim sudovima - Iva Buljan

11.

Prethodna mjera u postupku pred trgovačkim sudovima - Jelena Čuveljak

12.

Sudsko imenovanje i opoziv članova nadzornog odbora dioničkog društva - Ivana Koštarić Fegeš

13.

Odgovornost za štetu zbog nepodnošenja prijedloga za otvaranje stečajnoga postupka pravne osobe - Sandra Rotar

14.

Nagrada povjereniku u predstečajnom postupku - Dvojbe zbog nedorečenosti Stečajnog zakona ili pogrešno tumačenje njegovih odredbi - Sanja Mišević

15.

Razlika nalogodavca i treće osobe kod ugovora o posredovanju u prometu nekretnina - Renata Marić-Ivanović

16.

Nadležnosti pravobraniteljstva na području osiguranja - Loris Belanić

17.

“Zlatni ratovi” oko pomorskog dobra ne prestaju, dok država i dalje spava zimski san - Dean Rahan

18.

Zajednička dobra - Vanja Seršić

19.

Je li (po zakonu o vlasništvu i drugim stvarnim pravima) dopuštena samopomoć izvan rokova za zaštitu posjeda - Hrvoje Kačer

20.

Obveza plaćanja pričuve kod fiducijarnog prijenosa prava vlasništva - Zrinka Tironi

21.

Isključenje iz suvlasničke zajednice de lege lata i de lege ferenda ili zašto se ovaj institut (ni)malo primjenjuje? - Toni Marinac

22.

Primjena odredbi zakona o parničnom postupku u zemljišnoknjižnim postupcima - Zinka Bulka

23.

Nešto o nasljednopravnim zahtjevima nakon pravomoćnosti rješenja o nasljeđivanju - Dinko jakelić

24.

Prenošenje ugovora o radu na novog poslodavca - Dejana Deanović

25.

Utjecaj cijepljenja ili necijepljenja radnika protiv zarazne bolesti COVID-19 na radni odnos - Bruno Moslavac

26.

Anticipirana naredba u duhu hrvatskog zakonodavstva - Ivica Župan

27.

Digitalizacija uredskog poslovanja - Sanja Popović

28.

Pojmovi “pravo” i “obveza” u kontekstu zakona o općem upravnom postupku - Alen Rajko

29.

Hoće li novi Zakon o referendumu ostvariti svoje demokratske ciljeve u odnosu na hrvatsku lokalnu samoupravu? - Danijela Romić

ZBORNIK RADOVA

   Svi referati i priopćenja bit će objavljeni u Godišnjaku 28 - opsežnom zborniku radova sa 7 referata i 29 priopćenja, koji će svaki sudionik savjetovanja primiti kao radni materijal.

  OSTALE INFORMACIJEPrijave se šalju na organizatordoo@gmail.com ili na faks 01/46 11 901.


Naknada za savjetovanje, Godišnjak 28 i ostali radni materijal iznosi 1.860 kn (s PDV-om) po sudioniku, a uplaćuje se unaprijed na IBAN HR0823600001101274691, Organizator d.o.o., Zagreb, s modelom plaćanja HR00 i pozivom na broj 5106-xxx (xxx je OIB uplatitelja). Dokaz o uplaćenoj naknadi sudionici će predati prilikom preuzimanja radnog materijala.

                     

Smještaj osiguravaju sami sudionici po povlaštenim hotelskim uvjetima. Ove se godine savjetovanje održava u Opatiji, u Grand Hotelu Adriatic, a smještaj možete rezervirati preko poveznice Rezervacija smještaja. Otkaz rezervacije moguć je do 7 dana prije početka savjetovanja, a u slučaju nepredviđenih okolnosti (izolacija, pozitivan test na koronavirus) i do samog savjetovanja, naravno uz predočenje valjane dokumentacije (rješenje o propisanoj izolaciji, pozitivan nalaz).


Poveznica za rezervaciju smještaja 


EPIDEMIOLOŠKE MJERE

Prema trenutno važećim mjerama svi sudionici moraju imati digitalne EU covid potvrde. Ako niste dvaput cijepljeni ili niste preboljeli covid-19, potvrdu koja vrijedi 48 sati možete dobiti i nakon brzog antigenskog testa. Covid potvrde dužni smo provjeriti pri registraciji sudionika i morate ih imati sa sobom za vrijeme trajanja savjetovanja radi eventualne kontrole covid redara

Dvorana Grand Hotela Adriatic velika je amfiteatralna dvorana s 550 mjesta i 6 ulaza, a za Vašu ćemo sigurnost u dvorani osigurati razmak između mjesta. Dobro bi bilo da za vrijeme savjetovanja sjedite uvijek na istom mjestu, a molimo Vas i da nosite maske.


D o   v i đ e nj a   u   O p a t i j i !


Urednik savjetovanja

   Đuro Sessa, dipl. iur.  

sudac VSRH  


Predsjednik Organizacijskog odbora

Damir Kontrec, mag. iur.,

sudac VSRH