Letak Opatija 2019


HRVATSKO DRUŠTVO ZA GRAĐANSKOPRAVNE ZNANOSTI I PRAKSU

 

u suradnji s

 

Organizatorom d.o.o.

najavljuje

 

XXXIV. TRADICIONALNO SAVJETOVANJE


AKTUALNOSTI 

HRVATSKOG  ZAKONODAVSTVA 

I  PRAVNE  PRAKSE


17. i 18. listopada 2019.

Opatija, Grand Hotel Adriatic

 

Raspored Opatija

 

Kotizacija uključuje

Predavanja i radionice, opsežni zbornik radova,

zajednički ručak 17. 10. i ostali radni materijal

 

* OVE GODINE 3 RADIONICE - IZ ZEMLJIŠNOKNJIŽNOG,

RADNOG I OVRŠNOG PRAVA *

Damir Kontrec; Darko Milković; Renata Šantek i Vesna Žulj


Prijavni list Opatija 2019.

TEME I PREDAVAČI


1.

Promjene u zakonodavnom uređenju prvostupanjskog parničnog postupka prema Noveli 2019. - mr. sc. Dražen Jakovina, dipl. iur., sudac Vrhovnog suda Republike Hrvatske

2.

Drugostupanjski postupak, revizijska novela i ogledni postupak - Dragan Katić, mag. iur., sudac Vrhovnog suda Republike Hrvatske

3.

Novela Zakona o trgovačkim društvima iz 2019. - akademik Jakša Barbić, professor emeritus Sveučilišta u Zagrebu

4.

Odvjetnici i sloboda javnog izražavanja - dr. sc. Sandra Marković, dipl. iur., odvjetnica u Zagrebu

5.

Dosjelost - dr. sc. Gabrijela Mihelčić, dipl. iur., izvanredna profesorica Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci

6.

Ugovor o nalogu - dr. sc. Marko Baretić, dipl. iur., izvanredni profesor Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

7.

Tužbe u upravnom sporu - dr. sc. Alen Rajko, dipl. iur., predsjednik Upravnog suda u Rijeci i docent Pravnog fakulteta Sveučilišta u RijeciRADIONICE


a)

zemljišnoknjižno pravo (Novi Zakon o zemljišnim knjigama) - Damir Kontrec, mag. iur., predsjednik Građanskog odjela Vrhovnog suda Republike Hrvatske

b)

radno pravo - Darko Milković, dipl. iur., sudac Vrhovnog suda Republike Hrvatske

c)

ovršni postupak - Renata Šantek, mag. iur., sutkinja Vrhovnog suda Republike Hrvatske i Vesna Žulj, dipl. iur., sutkinja Županijskog suda u Zagrebu

TEME I AUTORI PRIOPĆENJA

   

   

1.

Parnični postupak - Napuštanje ograničenja za izvođenje dokaza saslušanjem stranaka - Matija Stokić

2.

Kažnjavanje stranaka u parničnom postupku između slobode izražavanja misli i poštivanja autoriteta sudbene vlasti - mr. sc. Ivan Tironi

3.

Tko može biti vještak za procjenu tržišne vrijednosti nekretnina - Vanja Seršić

4.

Aktorska kaucija i subjekti međunarodnog javnog prava - mr. sc. Zrinka Tironi

5.

Europski sporovi male vrijednosti - Iva Buljan

6.

Prethodna pitanja kao bitan čimbenik sudskog dijaloga u pravu Europske unije - Sanja Mišević

7.

Uredna dostava kao preduvjet poštivanja prava na obranu tuženika kroz praksu Suda Europske unije - Maja Josipović

8.

Croquis pojma “upotreba vozila” u osiguranju od automobilske odgovornosti - kroz praksu Suda Europske unije - Berislav Matijević

9.

Pitanje odgode rješavanja odštetnog zahtjeva u osiguranju od automobilske odgovornosti - dr. sc. Loris Belanić

10.

Nezakonita državna potpora tijekom stečajnog postupka - analiza slučaja - dr. sc. Jelena Čuveljak

11.

Izjava o prijeboju u prodaji nekretnina u stečajnom postupku - Damir Majstorović

12.

Imovina zaštićena ustavnim jamstvom prava vlasništva (neki primjeri iz prakse) - dr. sc. Robert Peček

13.

Zastara potraživanja na ime naknade za faktično izvlaštenje - mr. sc. Antun Šagovac

14.

O fiducijaru ili kako nedovoljna priprema uvođenja novog pravnog instituta i nakon 23 godine ostavlja otvorenim niz pravnih pitanja - Nebojša Vitez

15.

Pasivna legitimacija posrednog posjednika kod reivindikacije - mr. sc. Ivana Koštarić Fegeš

16.

Moguća novota u praksi određivanja zajedničke pričuve - dr. sc. Blanka Kačer

17.

Bitne izmjene pojedinačnog ispravnog postupka u novom zakonu o zemljišnim knjigama kroz ubrzanje i pojednostavljenje istog - mr. sc. Dean Rahan

18.

Pojedinačno preoblikovanje zemljišnih knjiga prema novom Zakonu o zemljišnim knjigama - mr. sc. Alen Golub

19.

Opravdani razlog za pokretanje pojedinačnog zemljišno knjižnog ispravnog postupka i odluke sudova - Renata Marić-Ivanović

20.

Izvanredne okolnosti kod usmene oporuke kroz sudsku praksu - Toni Marinac

21.

Može li se naslijediti tzv. Stalni vez u luci - dr. sc. Jakob Nakić

22.

Vremensko ograničavanje prenošenja godišnjeg odmora u drugu kalendarsku godinu nakon dugotrajnog bolovanja u praksi Suda EU - mr. sc. Iris Gović Penić

23.

Obveza uspostave sustava mjerenja dnevnog radnog vremena - mr. sc. Bruno Moslavac

24.

Problem obračuna plaća u sustavu javnog zdravstva – 5 godina centraliziranog obračuna plaća - Goran Jarić

25.

Zakon o zaštiti prijavitelja nepravilnosti - mr. sc. Sanja Popović

26

Zaštita pravnih učinaka skupštinskih odluka po članku 366.a ZTD-a - Siniša Babić

27.

Isključenje člana iz društva s ograničenom odgovornošću u sudskom postupku - Sandra Rotar Vogrin

28.

Nešto o alternativnim i fakultativnim obvezama kao obvezama s više činidaba - Dinko Jakelić

29.

Ugovor o najmu kao institut obveznog prava - Dejana Deanović

30.

Zlatna klauzula - nužnost reafirmacije instituta - Nikola Opatić

31.

Jedan pravni problem bračne stečevine (mnogi smatraju da (više) nije problem, a praksa pokazuje drukčije - dr. sc. Hrvoje Kačer

32.

Osposobljavanje i dodatno usavršavanje udomitelja u Republici Hrvatskoj - Ivica Župan

33.

Novo zakonsko uređenje odricanja od žiga kao modaliteta prestanka žiga - dr. sc. Dragan Zlatović

34.

Zaštita životinja i neki problemi primjene odredbi Zakona o zaštiti životinja - Danijela Romić


POZIV DA SE DAJU PRIOPĆENJA

   

   Sudionicima se već tradicionalno omogućuje da pišu, objave i izlažu priopćenja, sudjeluju u raspravi te postavljaju pitanja i konzultiraju se s autorima referata. Uredništvo zadržava pravo neobjavljivanja pojedinih priopćenja.


Molimo zainteresirane za objavu priopćenja da svoj izvorni (neobjavljeni) rad opsega najviše 10 kartica teksta (1 kartica = 1800 znakova s razmacima) u elektroničkom obliku dostave Organizatoru d.o.o., Ulica kralja Zvonimira 26, 10000 Zagreb, na elektroničku adresu: organizatordoo@gmail.com s napomenom “za Opatiju 2019.”, najkasnije do 10. kolovoza 2019. Tekst koji prelazi opseg 10 kartica neće se moći prihvatiti za objavu u Godišnjaku 26. Priopćenja ne mogu biti pisana u koautorstvu.
PRIJAVE, NAKANADA, SMJEŠTAJ I MATERIJALI

Prijave se šalju na organizatordoo@gmail.com, ili na faks 01/46 11 901


Naknada za savjetovanje, Godišnjak 26, zajednički ručak i ostali radni materijal iznosi 1.860 kn (s PDV-om) po sudioniku, a uplaćuje se unaprijed na IBAN HR0823600001101274691, Organizator d.o.o., Zagreb, s modelom plaćanja HR00 i pozivom na broj 5906-xxx (xxx je OIB uplatitelja). Dokaz o uplaćenoj naknadi sudionici će predati prilikom preuzimanja radnog materijala.


Prijavni list Opatija 2019.


Smještaj osiguravaju sami sudionici po povlaštenim hotelskim uvjetima. Ove se godine savjetovanje održava u Opatiji, u Grand hotelu Adriatic, pa molimo zainteresirane da na vrijeme rezerviraju smještaj na tel. 051 719 010 ili info@hotel-adriatic.hr

 

Informacije o smještaju na ovoj poveznici

 

D o   v i đ e nj a   u   O p a t i j i


Urednik savjetovanja

   Đuro Sessa, dipl. iur.    


Predsjednik Organizacijskog odbora

Darko Milković, dipl. iur.